indexfonder eller investmentbolag?

Indexfonder eller investmentbolag – vad är bäst?

Last Updated on april 12, 2024 by Investmentbolag

Huruvida indexfonder eller investmentbolag är det bästa investeringsalternativet beror bland annat på riskaptit, sparstrategi samt om man föredrar fonder eller aktier. Nedan finner du en bra guide till bägge alternativen, vilka likheter och olikheter som finns samt när det ena kan vara att föredra framför det andra. 

Investmentbolag och indexfonder (eller fonder överlag egentligen) liknar varandra i den bemärkelsen att bägge investerar kapital i andra bolag. Både investmentbolag och indexfonder har många underliggande tillgångar, vilka ger en bred exponering och bra riskspridning.

Ser man till ägarstruktur, förvaltning, typ av instrument för investerare samt avgifter finns det emellertid flera stora skillnader som är bra att känna till innan man väljer det ena alternativet eller det andra.

Investmentbolag: Fördelar & nackdelar

Många investmentbolag – inte minst de svenska – har bjudit på en mycket fin utveckling de senaste åren och med råge slagit börsindex. Både fördelar och nackdelar finns dock, precis som med alla typer av finansiella investeringar.

Fördelar investmentbolag

 

 • Betydligt billigare än aktiefonder – trots bred exponering och aktiv förvaltning
  En kostsam förvaltningsavgift är aktiva aktiefonders största akilleshäl, och något man som sparare bör se upp med då den med tiden kan gröpa ur stora delar av avkastningen.
  Aktier i investmentbolag är avsevärt mycket billigare att köpa än både aktivt förvaltade fonder och även många indexfonder. Någon fondavgift finns inte, och förvaltningskostnaden är mycket låg – exempelvis endast 0,08% hos Lundbergföretagen och 0,03% hos Latour i fjol.
 • Många underliggande tillgångar ger bra diversifiering
  Tack vare att investmentbolag har innehav i flera olika bolag ger aktien en bred exponering med bra riskspridning. Ofta kan ett investmentbolags börsportfölj innehålla 10-20 olika aktier, inom olika branscher, segment och marknader.
 • Bra aktie för nybörjare
  Givet den goda diversifieringen rekommenderas ofta investmentbolag som en lämplig investering för nybörjare. Man slipper köpa flera olika enskilda aktier, har investeringsproffs som förvaltar innehaven (det vill säga investmentbolagets ledning) och det blir dessutom ofta billigare än att köpa aktierna var för sig (se substansrabatt).
 • Aktier ger högre förväntad avkastning än fonder
  Svenska investmentbolag har överlag gått mycket bra de senaste åren och gett en betydligt bättre avkastning än index. Några garantier för att det kommer bli så även i framtiden finns förstås inte – men aktier ger generellt chans till högre avkastning än fonder, och indexfonder i synnerhet.

Nackdelar investmentbolag

 

 • Högre risk än indexfonder
  Investmentbolag har flera innehav i sina respektive portföljer, men sällan lika många som indexfonder – vilka kan ha allt från 30 bolag upp till ett par-tre tusen. Fler underliggande tillgångar ger bättre diversifiering och lägre risk för indexfonder.

 • Högre volatilitet – inte alla investmentbolag går bra
  Många svenska investmentbolag har gått riktigt bra senaste åren – men det finns också de som gått riktigt dåligt. Fallhöjden från bäst till sämst är hög – med tresiffrig positiv utveckling i topp och tvåsiffrig negativ utveckling i botten just nu. Bland indexfonder är volatiliteten sällan lika hög.

Indexfonder: Fördelar & nackdelar

Indexfonder förespråkas av många ledande investeringsprofiler – däribland Warren Buffet – som det bästa investeringsalternativet överlag. Få fondförvaltare lyckas med tiden slå index, varför risken finns att man inte får valuta för avgiften man betalat för en aktivt förvaltad aktiefond.

Fördelar indexfonder:

 

 • Lägre avgift än aktivt förvaltade fonder
  En låg fondavgift är viktigt för att du ska få behålla så mycket som möjligt av din framtida avkastning. Indexfonder har på grund av den passiva förvaltningen lägre avgifter än andra fonder, vilket i förlängningen innebär mer pengar kvar på kontot för dig.

 • Mycket bred exponering ger låg risk
  Indexfonder ger den bredaste exponeringen på marknaden – somliga har innehav i 1500-3000 bolag, beroende på vilket index de följer förstås. Detta innebär att fondens totala värde blir mindre sårbart om några enstaka innehav går dåligt.

 • Lätt att följa utvecklingen
  En indexfond ska replikera utvecklingen för det index den följer – med undantag för vissa små avvikelser. Genom att jämföra fondens värdeutveckling med index kan man snabbt se hur pass bra fonden lyckas. Eftersom innehaven i en indexfond är desamma som i dess index, råder också stor transparens.

 • Passar alla – oavsett tidigare erfarenhet av börsen och sparande
  I
  ndexfonder är enkla, bekväma och smidiga. Inga förkunskaper krävs, man behöver inte vara intresserad och insatt i börsen och man behöver inte lägga tid på att förvalta innehavet.

Nackdelar indexfonder

 

 • Risk för ojämn fördelning med tyngdpunkt på storbolag
  Många indexfonder domineras av ett fåtal större bolag, vilket medför att fördelningen blir ojämn även om fonden i sig innehåller ett hundratal eller till och med ett tusental aktier. Vidare innehåller indexfonder sällan små bolag med den bästa tillvätpotentialen – i regel tar det lång tid för ett bolag att bli så pass stort att det upptas i ett index.
 • Räkna inte med skyhög avkastning
  En indexfond har som mål att replikera utvecklingen för det index den följer – några ambitioner att gå bättre än index finns med andra ord inte. Sparar man i en indexfond kommer man aldrig få en avkastning bättre än index.
 • Allt eller inget – du kan inte välja innehavet själv
  Detta omfattar inte bara indexfonder, utan fonder överlag. Köper du fondandelar ingår automatiskt alla de innehav fonden och indexet har – du har alltså ingen möjlighet att välja vissa, och exkludera andra.

10 mest populära investmentbolagen hos Avanza

 1. Investor B
 2. Latour B
 3. Industrivärden C
 4. Bure Equity
 5. Svolder B
 6. Lundbergföretagen B
 7. Ratos B
 8. Creades A
 9. Öresund
 10. Havsfrun Investment B

Källa: Avanza. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Aktier är alltid förenade med ett risktagande – det är inte säkert att du får tillbaka hela ditt investerade kapital.

Som synes är det mest svenska investmentbolag som går hem hos svenska aktiesparare, men även utländska alternativ kan vara intressanta. Några av de mest populära utländska investmentbolagen hos Avanza är:

 1. Groep Brussel Lambert NV
 2. Exor NV
 3. Atlantia SpA
 4. Wendel SE
 5. Sofina SA

Vad är en indexfond?

En indexfond är en fond som följer utvecklingen för ett specifikt index och som således investerar i samma underliggande tillgångar som indexet omfattar.

Om en indexfond följer OMXSBGI – vilket är ett index över de 80-100 mest omsatta aktierna på Nasdaq Stockholm – innebär det med andra ord att fondens innehav består av samtliga de aktierna, med samma procentuella fördelning som i indexet.

En fond som följer S&P 500 har istället de 500 största bolagen i USA som underliggande tillgångar – och så vidare. Innehaven i indexfonder bestäms alltså utifrån vilket index de följer.

Vidare är indexfonder så kallade passivt förvaltade fonder, vilka till skillnad från aktivt förvaltade aktiefonder inte strävar efter att slå index – utan istället ska prestera i nivå med index. Varken bättre eller sämre. Förvaltningen sköts i regel till stor del av datorer snarare än av mänskliga, fysiska förvaltare – varför förvaltningsavgiften för indexfonder är betydligt lägre.

Den låga avgiften och den mycket breda exponeringen i kombination med att indexfonder överlag är bättre långsiktigt har fått fondtypen att öka alltmer i popularitet. Givet det mycket breda innehavet och den passiva förvaltningen är den förväntade avkastningen lägre med indexfonder än med aktivt förvaltade aktiefonder – men samtidigt är också risken lägre.

En indexfond går aldrig bättre än index, men aldrig sämre heller. 

Vad är ett investmentbolag?

Ett investmentbolag är ett bolag vars affärsidé och verksamhet går ut på att köpa och äga aktier i andra bolag. Det finns både börsnoterade och onoterade investmentbolag, samt renodlade investmentbolag och så kallade private equity – det vill säga riskkapitalbolag.

Utmärkande för investmentbolag – och en av de faktorer som mest skiljer dem från fonder – är det aktiva hel-/delägarskap som tillämpas. Investmentbolag investerar i bolag med syfte att aktivt driva, förvalta och utveckla dem. Antingen för fortsatt ägande eller för att så småningom sälja dem vidare.

Likt indexfonder kan även investmentbolag vara inriktade på någon eller några speciella branscher, marknader eller segment – exempelvis industri, teknik, ett visst land eller tillväxtmarknader – om än ofta något mindre strikt än fonder.

Vidare finns i huvudsak två olika typer av investmentbolag; de som primärt har makt som drivkraft och som gör investeringar i syfte att ta kontroll över andra bolag, samt de som främst jobbar för att åstadkomma bästa långsiktiga värdeutveckling för aktieägarna. Ett bolag är dock sällan bara det ena eller andra, utan en kombination av de bägge.

Substansrabatten väger tungt för investmentbolag

Många svenska investmentbolag har historiskt sett handlats till en så kallad substansrabatt – vilket något förenklat kan förklaras med att aktien handlas till ett lägre pris än substansvärdet för de underliggande tillgångarna. Det blir med andra ord billigare att köpa investmentbolagets aktie än att köpa aktier i de underliggande tillgångar var för sig.

Exempel: Substansvärdet för en aktie är 150 kronor, men priset på aktien är endast 130 kr – den handlas således till en substansrabatt om 20 kr.

Substansrabatten är mindre bra för investmentbolagen, men desto bättre för dig som investerare eftersom du får mer värde för mindre pengar. Samtidigt är det viktigt att förstå varför investmentbolag handlas till rabatt. Beror det till exempel på att marknaden har lågt förtroende för bolaget, eller att det strategiska arbetet ifrågasätts?

Oavsett är substansrabatten gynnsam för dig som vill köpa aktier och också ett av de främsta skälen till varför man investerar i investmentbolag.

Tips! Vill du veta mer om motsatsen till substansrabatt? Läs vår artikel om substanspremie

Indexfonder eller investmentbolag – vad ger bäst avkastning?

De senaste åren har framförallt svenska investmentbolag bjudit på en utveckling som gått långt bättre än index – och således även indexfonder. Aktierna har genererat en riktigt fin avkastning, varför allt fler valt att placera i just investmentbolag.

Viktigt att komma ihåg är dock att historisk avkastning aldrig är någon garanti för framtida avkastning – det är inte säkert att utvecklingen framgent blir lika positiv som den varit hittills.

Många experter är överens om att det över tid är mycket svårt för förvaltare att slå index, varför många lobbar för just indexfonder. Samtidigt innebär en investering i ett investmentbolag köp av aktier, vilket är en helt annan typ av instrument med andra förutsättningar vad gäller just potentiell avkastning.

An alternative that has emerged as one of the most popular investment alternatives in recent years is Spiltan Aktiefond Investmentbolag, which is an equity fund that includes all known Swedish investment companies. The fund has a low fee – only 0.28% – and aims to exceed the return on Nasdaq Stockholm .

By buying shares in Spiltan Aktiefond Investmentbolag, you get exposure to all the Swedish investment companies the fund includes, which provides even better diversification.

Conclusion – should you choose index funds or investment companies?

It is hard to say. Index funds and investment companies are two different types of investment alternatives, both of which have both advantages and disadvantages. Both can be valuable components to include in a portfolio – and one does not have to exclude the other.

Index funds have a low fee, provide the best possible diversification and good geographical spread. Indices are easy to follow, which makes the funds transparent, and the underlying assets are often several hundred, or even a thousand. At the same time, returns will never beat the index.

Investment companies mean that great trust is placed in the company’s management, which gives them the confidence to manage capital and make good strategic choices. The shares are often traded at a substantial discount, provide good diversification and are cheaper than mutual funds. Investment companies have generally also done very well historically.

Which option is best for you depends on risk appetite, investment strategy and taste. Given that index funds and investment companies are actually two different types of instruments, it is also advantageous to include both.

Läs mer om detta ämnet på Samuelssons Rapport.