varför handlas investmentbolag till rabatt

Varför handlas investmentbolag till rabatt? (substansrabatt)

Last Updated on april 12, 2024 by Investmentbolag

Begreppet substansrabatt är vanligt förknippat med investmentbolag – men varför handlas investmentbolag till rabatt? Orsakerna kan vara flera – däribland ett lågt förtroende på marknaden, en undervärdering eller ett spretigt portföljinnehav. 

Orsakerna till varför investmentbolag ofta handlas till rabatt är flera.

Det kan dels bero på att marknaden har svårigheter att effektivt värdera bolagets tillgångar – men det kan också komma sig av att bolaget har en väldigt komplex och spretig börsportfölj, att marknadens förtroende för bolaget inte är särskilt högt eller att investmentbolaget är undervärderat. Samtliga anledningar kommer vi gå igenom längre ned i artikeln.

Begreppet substansrabatt förkommer ofta i sammanhang rörande just investmentbolag, men är man inte insatt kan det vara svårt att veta vad det betyder och varför det är viktigt att känna till.

Substansvärde och substansrabatt – definition & förklaring

För att förstå vad substansrabatt är – och varför investmentbolag ofta handlas till det – måste man förstå förstå vad ett substansvärde är. Ett substansvärde är det verkliga sammanlagda värdet av ett bolags egna kapital (eget kapital = tillgångar – skulder) beräknat utifrån bolagets balansräkning. Med verkligt värde menas uppskattat värde istället för bokfört värde.

Substansvärdet fördelas alltid på antal aktier som finns i bolaget, och visar således värdet för en enskild aktie. Värdet är främst ett viktigt nyckeltal för analys av investmentbolag och fastighetsbolag i syfte att kunna se hur väl de presterat över tid, samt för att se huruvida de underliggande tillgångarna värderas högre eller lägre än bolagets aktie.

Substansvärdet är det egna kapitalet plus värdet på bolagets tillgångar och dess marknadsvärde. 

Substansrabatt innebär att investmentbolagets aktie handlas till ett lägre värde – alltså till ett lägre pris – än bolagets substansvärde.

Säg till exempel att en aktie i ett visst investmentbolag har ett substansvärde om 100 kronor, men endast handlas för 80 kronor. Då finns en substansrabatt på 20 kronor. Substansrabatten uttrycks vanligen i procent – i det här fallet alltså 25%.

Förutom att aktiekursen kan understiga det egna kapitalet och ge substansrabatt, kan den också överstiga det egna kapitalet – det vill säga substansvärdet. Då handlas aktien värd 100 kronor istället för ett dyrare pris – exempelvis 125 kronor. Marknaden värderar med andra ord investmentbolagets aktie högre än bolagets substansvärde, vilket ger en så kallad substanspremie.

Substansrabatt och substanspremie förekommer bägge två, men substansrabatt är betydligt vanligare och det som gäller vid aktieköp i de flesta investmentbolag.

Något förenklat kan man säga att substansrabatten uppkommer som ett slags ”paketpris”, där du köper investmentbolagets aktie innehållande en mängd underliggande tillgångar till ett billigare, rabatterat pris än om du köpt aktier i vart och ett av de underliggande bolagen separat.

Populära investmentbolag hos svenska småparare

På den svenska marknaden finns relativt många investmentbolag, av vilka flera är både välkända och gamla och utgör viktiga grundpelare i det svenska näringslivet. Investmentbolag kan vara ett alternativ till aktiefonder i portföljen, och är tack vare bra resultat de senaste åren mycket attraktiva bland svenska småsparare.

Innan vi fördjupar oss vidare i substansrabatten – låt oss ta en snabb titt på några av de svenska investmentbolagen som är de mest populära att äga:

 1. Investor
 2. Kinnevik
 3. Lundbergföretagen
 4. Industrivärden
 5. Latour
 6. Ratos
 7. Bure Equity
 8. NAXS
 9. Traction
 10. Creades

Investmentbolag finns bland annat att investera i hos Avanza.

Varför handlas investmentbolag till rabatt? 5 skäl

Som nämndes i inledningen finns det flera anledningar till varför investmentbolag handlas till rabatt, av vilka följande fem kan sägas vara de främsta:

Marknaden har lågt förtroende för bolaget

Marknadens syn på och inställning till investmentbolaget har stor betydelse för huruvida aktien handlas i nivå med substansvärdet – eller högre/lägre.

Sättet på vilket ett investmentbolag agerar, gör affärer och bemöter sina aktieägare kan påverka om marknaden känner ett stort eller litet förtroende för bolaget – vilket in sin tur påverkar till vilket pris aktien handlas.

Har marknaden ett lägre förtroende – till exempel om ett investmentbolag gjort en tveksam avyttring eller något annat som uppmärksammats och ifrågasatts – sjunker priset på aktien i förhållande till substansvärdet – och vi får en substansrabatt.

Ojämn/spretig portfölj

Att köpa aktier i ett investmentbolag fungerar på samma sätt som att köpa andelar i en fond – du kan inte välja vissa innehav och stå över andra. Köper du aktier i ett investmentbolag får du en aktie som innehåller samtliga av investmentbolaget tillgångar.

Ett investmentbolag som har en obalanserad börsportfölj utan någon riktig röd tråd – det vill säga inget fokus på en viss bransch, en viss typ av företag etc – handlas ofta till substansrabatt då ett mer enhetligt innehav ofta är att föredra.

Ett spretigt innehav innebär ofta att aktien blir mindre tilltalande och att aktieägarna i större utsträckning får kompromissa med sådant de egentligen inte vill ha för att ändå få det de vill ha.

Ineffektiv värdering av bolagets tillgångar

Investmentbolag äger – liksom alla andra typer av bolag – alltid sitt substansvärde och kan styra det. Vad de däremot inte kan styra över är hur marknaden värderar bolagets tillgångar. Investmentbolag handlas ofta till substansrabatt till följd av att marknaden inte effektivt lyckas värdera de tillgångar bolaget har.

Alltför hög maktfaktor

Flera svenska investmentbolag drivs av kända och inflytelserika familjer med mycket makt i företaget. Finns det en oro för att investmentbolaget drivs mer av att generera så makt som möjligt till ägarfamiljen snarare än avkastning till aktieägarna, kan en substansrabatt uppkomma.

Aktiens värde sjunker mer än substansvärdet vid turbulens på börsen

Att investmentbolag handlas med rabatt är relativt vanligt under lite mer oroliga ekonomiska tider då det råder mycket volatilitet på börsen. Aktien har nämligen en tendens att sjunka mer och snabbare i värde än vad det samlade värdet på aktiens underliggande tillgångar har – det vill säga bolagets substansvärde. I vissa fall tyder detta på att investmentbolaget är undervärderat – men inte alltid.

Vilken inverkan kan substansrabatten ha på innehavet?

Trots att det talas flitigt om substansrabatt (och även substanspremie) är det egentligen av sekundär betydelse om man ser till det långa loppet. Substansrabatten allena bör inte ha någon större inverkan på resultatet om 5, 10, 15 eller 20 år.

Med det sagt är det ändå bra att veta vad som händer om förutsättningar plötsligt förändras och rabatten stiger ännu mer – det vill säga att differensen mellan aktiepriset och värdet på de underliggande tillgångarna blir större – eller om rabatten blir mindre och differensen minskar. Hur påverkar det din avkastning där och då?

Scenario 1: Substansrabatten minskar efter inköp

Detta gynnar dig som investerare. Om du investerar i rabatterade aktier i ett investmentbolag och rabatten sedan minskar, betyder det att din avkastning blir bättre. Detta eftersom aktiens pris hamnar mer i jämnnivå med substansvärdet på bolagets tillgångar.

Scenario 2: Substansrabatten ökar efter inköp

Om substansrabatten istället ökar och blir högre efter att du investerat och köpt aktier, kan det istället bli en förlust för dig – såvida inte priset på aktien ändå ökar från det du köpte den för. Den större differensen gentemot substansvärde innebär emellertid ändå att vinsten kommer bli mindre än vad den skulle ha blivit om rabatten förblivit densamma.

Strategiska åtgärder för att minska substansrabatten

Liksom man som konsument blir glad av att köpa något i affären på rea, blir man förstås glad att som investerare kunna köpa en aktie till ett rabatterat pris (det är dock inte alltid positivt, vilket du kan läsa mer om längre ned).

Investmentbolagen däremot, är inte lika tillfreds med det. Just därför är det vanligt att de tar till olika typer av strategiska åtgärder i syfte att minska rabatten och få upp aktiepriset mer i jämnhöjd med bolagets substansvärde.

Exempel på sådana strategiska åtgärder kan vara:

 • Öka skuldsättningen: Ökad skuldsättning är ju i regel något som inte eftersträvas, varför detta kan tyckas märkligt. Men högre skulder innebär ett mindre eget kapital (EK= tillgångar – skulder) vilket således också ger ett lägre substansvärde. Minskar substansvärdet, minskar plötsligt också avståndet till aktiens köppris – det vill säga rabatten.
 • Återköp av egna aktier: Genom att köpa tillbaka egna noterade aktier kan ett investmentbolag driva upp sitt börsvärde och därmed minska substansrabatten. En ganska vanlig åtgärd många investmentbolag tar till.
 • Kostnadseffektivisering: Är det generella förtroendet från marknaden lågt kan investmentbolagen aktivt försöka jobba mer kostnadseffektivt i syfte att förhoppningsvis råda bot på det. Får marknaden ett högre förtroende och verksamheten ter sig mer stabil, minskar i regel substansrabatten.

Är substansrabatten alltid positiv?

Inte nödvändigtvis. Att köpa aktier till ett billigare, rabatterat pris låter förstås angenämt och kan många gånger också så vara. Substansrabatt på ett investmentbolags aktie kan mycket väl tolkas som en köpsignal.

Viktigt att kolla upp är emellertid varför aktien handlas med rabatt. Har marknaden ett lågt förtroende för bolaget – och i sådana fall varför? Verkar innehavet i börsportföljen till exempel väldigt obalanserat? Eller har bolaget en investeringsstrategi som kan ifrågasättas?

Substansrabatt kan vara positivt, men det kan också ge viktigt signaler om att det inte alls är köpläge.

Företagen själva då, hur ser de på substansrabatten? Välkomnas den med öppna armar då den medför att allt fler vill investera? Inte riktigt.

För investmentbolagen är substansrabatten snarare något man kämpar för att eliminera. Ligger aktiepriset långt under bolagets substansvärde finns nämligen en risk att många av aktierna köps upp av investerare som endast har för avsikt att inom kort sälja dem vidare.

Substansrabatten gör det med andra ord svårt för investmentbolag att få långsiktiga aktieägare som bidrar till och möjliggör en långsiktig, framgångsrik verksamhet.

Därför har investmentbolag i regel bra rykte

Av oro för substansrabatten och de konsekvenser den kan innebära för ett företags överlevnad, är investmentbolag överlag kända för att vara extra måna om sitt rykte. Man vill helt enkelt inte ge marknaden någon anledning att få sämre tillit till företaget eller ledningen, med förhoppning om att på så sätt kunna hålla aktiepriset på en jämn nivå med substansvärdet.

Bra rykte, bra ledarskap och en bra och framgångsrik företagskultur är förstås attraktivt för investerare, varför just investmentbolag också är väldigt populära bland svenska småsparare och investerare.

Handla med substanspremie?

Motsatsen till substansrabatt är substanspremie – vilket innebär att aktien istället handlas till ett högre pris än vad de underliggande tillgångarna är värderade till. Aktiepriset överstiger med andra ord substansvärdet.

Att handla investmentbolag med substanspremie är mindre vanligt än att handla med substansrabatt, men det förekommer och är därför viktigt att känna till grunderna om.

En aktie som handlas med en substanspremie handlas till ett pris som överstiger det sammanlagda värdet på investmentbolagets tillgångar. Något förenklat kan man säga att aktien köps till överpris.

Utvecklas bolaget positivt och aktien stiger i pris längre fram gör du ändå en vinst, men skulle premien över tid istället ändras om till en rabatt kan du ställas inför en stor förlust.

Sammanfattning

 

 • Substansrabatt innebär att priset på en aktie understiger bolagets substansvärde. Uttrycks i procent.
 • Investmentbolag kan handlas till substansrabatt av flera olika anledningar – däribland lågt förtroende hos marknaden, spretig börsportfölj eller hög maktfaktor som oroar investerare
 • Substansrabatten är mindre positiv för investmentbolagen själva men kan minskas med hjälp av olika åtgärder; till exempel återköp av egna innehav, ökad skuldsättning och bättre kostnadseffektivisering
 • Substansrabatten kan vara en köpsignal för investerare men inte alltid – viktigt att kolla upp varför bolaget handlas till rabatt
 • Motsatsen till substansrabatt är substanspremie, vilken innebär att aktien istället handlas till ett högre pris än substansvärdet

Önskar du mer läsning om investmentbolag och allt som hör investeringar i investmentbolag till? Läs till exempel våra artiklar Vad är ett substansvärde? eller Utländska investmentbolag.

Läs gärna mer om detta på vår systersida Samuelssons Rapport.