svenska investmentbolag

Svenska Investmentbolag – Vilka är de bästa investmentbolagen i Sverige?

Last Updated on april 12, 2024 by Investmentbolag

Framgångsrika svenska investmentbolag finns det flera av – välkända Investor, Kinnevik och Latour är några av dem. Låt oss kika närmare på såväl fenomenet investmentbolag, som vilka fler aktörer som räknas till de bästa investmentbolagen i Sverige. 

Investmentbolag är bolag som har som affärsidé att äga aktier i andra bolag. Det finns många olika typer av investmentbolag och med olika inriktning.

Vissa investmentbolag är så kallade maktbolag, vilket innebär att de strävar efter att ta kontrollen över de bolag de vill investera i. Exempel på maktbolag i Sverige är Investor och Industrivärden.

Övriga varianter är rena riskkapitalbolag, så kallade private equity, som strävar efter att skapa så bra avkastning som möjligt för sina ägare.

Inom kategorin private equity finns vidare också underkategorierna venture capital och buyout – där venture capital-bolag enkelt förklarat i huvudsak investerar i nystartade bolag och buyout-bolag fokuserar mer på stabila bolag med bra kassaflöden.

I Sverige är investmentbolag i grunden en skatterättslig konstruktion då man ville stimulera långsiktig företagsutveckling. Staten gick då in och bestämde att investmentbolag inte skulle behöva skatta för reavinster. Mer om detta finns att läsa lite längre ned i artikeln.

Investera i investmentbolag i Sverige – En lista

Här är de investmentbolag som ägs av flest antal personer i Sverige just nu på Avanza. De kanske inte alla är de bästa investmentbolagen men kan vara en bra grupp att titta närmare på.

Investor B

Kinnevik B

Latour B

Industrivärden

Svolder B

Bure Equity

Lundbergforetagen B

Ratos

Creades

Öresund

Traction

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i aktien kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Aktiva ägare

Många investmentbolag går in som aktiva ägare i de företag de investerar i och försöker genom sin storlek och makt att driva bolaget i en riktning som de tror ska kunna generera bäst substansutveckling för sina egna aktieägare.

Investmentbolag

Att köpa aktier i ett investmentbolag blir lite som att investera i en fond. Men det finns vissa viktiga skillnader.

Investmentbolag är betydligt mer aktiva i sin förvaltning av de bolag de investerar i. De använder sin rösträtt i bolagen för att vara med och påverka. Bolaget har en tydlig strategi och vision.

Det är också vanligt att investmentbolag fokuserar på specifika branscher eller sektorer i Sverige, vilket gör att man som aktieägare kan gå in och ta del av utvecklingen för andra företag inom den branschen.

Det är inte ovanligt att VD:ar för svenska investmentbolag själva äger stora andelar aktier i det egna bolaget. Man kan alltså förutsätta att den personen är personligt engagerad i investmentbolagets utveckling. Ju bättre det går för bolaget desto mer värdeökning på VD:ns aktier.

Onoterade bolag och onoterade aktier är aktier som inte handlas på en börs. De finns alltså inte på någon av de stora handelsplatserna såsom OMX. Ett investmentbolag köper aktier och äger aktier normalt i både noterade och onoterade aktier i olika bolag.

Svenska investmentbolag definieras utifrån tre kriterier

Som inledningsvis nämndes är bolagsformen investmentbolag en skatterättslig konstruktion framtagen specifikt för att på ett enklare och mer kostnadseffektivt sätt möjliggöra aktieinnehav och kapitalplaceringar i just bolagsform.

Innan företagsformen vann laga kraft i Sverige var det svårt för företag att investera i, äga och förvalta andra aktiebolag utan att drabbas av negativa och kostsamma konsekvenser kopplat till kedjebeskattning.

För att en verksamhet ska definieras som ett investmentbolag ska följande tre av Skatteverket utnämnda kriterier vara uppfyllda:

 • Svenskt aktiebolag eller svensk ekonomisk förening som ett stort antal ägare har investerat i och således har andelar i
 • Verksamheten ska huvudsakligen (uteslutande eller närmast uteslutande) gå ut på att förvalta aktier, obligationer eller andra värdepapper/tillgångar
 • Bolagets främsta syfte är att genom en bred börsportfölj skapa bra diversifiering (det vill säga riskspridning) för aktieägarna

Ovanstående tre kriterier finns att hitta i inkomstskattelagen (IL 39:15).

Rent konkret innebär det skattemässiga regelverk under vilket investmentbolag lyder att ingen skatt behöver betalas på reavinster vid försäljning av aktier. Istället får denna typ av bolag betala en schablonskatt motsvarande 2% av det totala aktieinnehavets värde. Schablonskatten betalas alltid vid årets början.

Därför är investmentbolag populära att äga

Investmentbolag utgör för många sparare en del av aktieportföljens grundstomme. Aktierna är tacksamma att äga på så sätt att man genom en enda aktie får exponering mot ett flertal underliggande tillgångar, vilket således ger en bra diversifiering. Detta gör dem kanske särskilt attraktiva för de med begränsad erfarenhet av aktier – men även för vana investerare.

Affärsmodellen och den breda exponeringen gör att investmentbolag – som vi tidigare tagit upp – påminner mycket om fonder. Huruvida det passar en bäst att spara i en fond eller att köpa aktier i ett svenskt investmentbolag beror på ens egna förutsättningar, preferenser, strategi och riskaptit.

Viktigt att komma ihåg är också att det ena inte behöver utesluta det andra – ett investmentbolag är en typ av investering och en fond är annan, varför man med fördel kan inkludera bägge i sin portfölj.

Några fördelar med att köpa aktier i svenska (eller utländska) investmentbolag är:

 • Bred exponering och bra riskspridning
 • Betydligt billigare än aktivt förvaltade aktiefonder – trots att investmentbolag i allra högsta grad förvaltas aktivt
 • Aktier ger rösträtt på bolagsstämmor
 • Många investmentbolag har utdelningsaktier, med vilka du som ägare kan få en årlig utdelning att antingen plocka ut eller återinvestera för ränta på ränta-effekten
 • Lätt att följa och hålla koll på innehaven – investmentbolag har i regel betydligt färre innehav än fonder vilket gör det enklare att få insikt i de underliggande tillgångarna
 • Aktier har lite högre risk men också bättre chans till hög avkastning

Vilka är dina investeringskriterier?

Vill man investera i ett svenskt investmentbolag finns det ett flertal olika alternativ att välja mellan – betydligt fler än de vi valde att inkludera på listan här ovan.

Olika typer av investmentbolag kan ha olika inriktning och olika investeringsstrategier, varför det är viktigt att läsa på och jämföra olika bolag innan man bestämmer sig för att faktiskt köpa aktier i något.

Frågor som kan vara bra att ställa sig innan ett val är:

 • Är jag intresserad av någon särskild bransch eller sektor – och i sådana fall vilken?
 • Föredrar jag maktbolag eller Private Equity där fokus ligger på att skapa bra avkastning?
 • Hur ser de underliggande tillgångarna ut? Något företag jag tror särskilt på?
 • Handlas aktierna till substansrabatt? Om ja, hur mycket och varför?

Genom att ha lite koll på ovanstående frågor kan man underlätta för sig själv att hitta ett investmentbolag som bäst uppfyller ens kriterier.

Svenska investmentbolag med olika inriktning

För att exemplifiera de olika inriktningar investmentbolag kan ha listas här några svenska investmentbolag med just olika fokus och inriktning.

Investor: Ett typiskt så kallat maktbolag där fokus ligger på att genom sina investeringar ta kontroll över bolag för att kunna styra verksamheten och hur den drivs. Investor ägs i grunden av familjen Wallenberg som år 1916 startade bolaget som en avknoppning till den också Wallenberg-ägda banken SEB.

Investor har sedan starten haft ett tydligt industrifokus. Man investerar framförallt i svenska bolag och bland innehaven finns bland andra ABB, Atlas Copco, Electrolux, SEB, SAAB, Aleris och Astra Zeneca.

Kinnevik: Även detta ett svenskt maktbolag med en strävan efter att få makt, kontroll och inflytande över de bolag man investerar i genom majoritetsägande och tunga styrelseposter. Kinnevik backas likt Investor av en inom näringslivet mäktig ägarfamilj (Stenbeck), men har om man kikar på innehaven ett lite annorlunda branschfokus än Investor.

Fokus ligger på industrier, men börsportföljen är mer inriktad på konsumtionsföretag riktade till slutkund – såsom Zalando, Mathem.se, Tele2, Global Fashion Group och Karma.

Industrivärden: Industrivärden grundades 1944 , har anknytning till Handelsbanken och är precis som föregående två bolag också ett typiskt maktbolag. Största ägare i Industrivärden är L E Lundbergföretagen – vilket i sin tur också är ett investmentbolag med Fredrik Lundberg i spetsen.

Bolaget är inriktat på tunga industrier – framförallt maskiner och tunga fordon – men också bank och finans samt hushållsprodukter. Industrivärden är bland annat storägare i Volvo, Sandvik, Handelsbanken och Essity. Ett potentiellt alternativ för dig som vill köpa aktier med tyngdpunkt på tyngre, svenska industrier.

Lundbergföretagen: Börsnoterat investmentbolag med inriktning mot fastigheter. Lundbergföretagen grundades precis som Industrivärden år 1944 och var från början helt inriktat på bostadsbyggande. Med tiden kom verksamheten även att omfatta uppförande av kommersiella fastigheter och så småningom investeringar i andra bolag.

Lundbergföretagens största innehav är det helägda Fastighets AB L E Lundberg samt bland andra Hufvudstaden, Holmen, Industrivärden, Skanska och Sandvik.

Nordic Capital: Onoterat svenskt riskkapitalbolag som genom egna fonder investerar i framförallt medelstora och stora nordiska och nordeuropeiska företag. Nordic Capitals fokus ligger huvudsakligen på verksamheter inom hälso- och sjukvård, betallösningar och teknik.

I portföljen finns bland andra Acino, AniCura, Britax och Ellos Group.

EQT: Börsnoterat riskkapitalbolag under vingarna av Investor. Grundidén med EQT var att skapa ett modernt bolag med  Investors industriella expertis och aktiva ägande som ledljus, men med mer fokus på just riskkapital.

EQT investerar i medelstora och stora bolag i både Europa, USA och Asien verksamma inom branscher som exempelvis hälso- och sjukvård, teknik, TMT, service samt transport och logistik.

Latour: Latour – vilket till största del ägs av familjen Douglas genom förvaltningsbolaget Wasatornet – är ett så kallat blandbolag, vilket innebär att bolaget både är ett investmentföretag med en börsportfölj, men också har en egen industri- och handelsverksamhet.

Investment AB Latour är bland annat majoritetsägare i Assa Abloy och Tomra, samt sitter på en tung styrelsepost i svenska Securitas. I industri- och handelsrörelsen finns omkring hundra helägda företag fördelade på fem moderbolag – Hultefors Group, Latour Industries, Caljan, Swegon och Nord-Lock Group.

Hur investera i ett svenskt onoterat investment-/riskkapitalbolag?

Svenska börsnoterade investmentbolag och riskkapitalbolag handlas på Stockholmsbörsen precis som andra svenska noterade aktier. Rent praktiskt kan en nätmäklare som Avanza eller Nordnet användas, alternativt ens vanliga bank.

Många svenska investmentbolag och riskkapitalbolag är börsnoterade, men det finns också ett flertal som inte är noterade men som likväl kan vara intressanta för handel ändå.

Handel med onoterade aktier är mer riskfyllt än handel med börsnoterade aktier, men det är också de som historiskt sett gått starkast och genererat den bästa avkastningen.

Vill man investera i olistade investmentbolag eller riskkapitalbolag gäller det att man är extra noggrann med förarbetet – det vill säga att läsa på om bolaget, om grundarna och om personerna bakom. Icke noterade bolag har lägre krav på sig och granskas inte lika grundligt som börsnoterade bolag, varför den egna analysen blir än viktigare.

Onoterade aktier handlas antingen manuellt – alltså att du själv hittar köpare/säljare – alternativ genom särskilda institut inriktade på att förmedla handel med just onoterade bolag. Hos Avanza finns till exempel BeQuoted-listan, på vilken registrerade användare kan köpa och sälja onoterade aktier.

Som kuriosa kan också nämnas att kapitalinkomstskatten för onoterade aktier endast är 25%, jämfört med de 30% som gäller för noterade aktier.

FAQ om handel med svenska investmentbolag

Vilket är det bästa svenska investmentbolaget att investera i?

På denna fråga finns inget entydigt svar. Dels är det hela väldigt subjektivt – det bästa alternativet för en person behöver inte nödvändigtvis vara det för en annan. Vidare är marknaden heller aldrig statisk. Vilket som är det bästa svenska investmentbolaget sett till aktiens värdeutveckling varierar från tid till annan.

Går det att investera i investmentbolag och riskkapitalbolag hos Avanza och Nordnet?

Ja, bägge nätmäklarna erbjuder handel med aktier i både svenska och utländska investment- och riskkapitalbolag. Möjlighet finns också att investera i fonder ägda av riskkapitalbolag.

Hur ska man tänka kring substansrabatt och substanspremie?

Många svenska investmentbolag handlas till substansrabatt – vilket innebär att aktien är lägre värderad än de underliggande tillgångarna. Det blir alltså billigare att köpa aktien i investmentbolaget, än att köpa dem var för sig.

Substanspremie innebär istället det motsatta; att aktien handlas till ett högre pris än de underliggande tillgångarnas värde.

Substansrabatt kan vara fördelaktigt och ge köpsignal, men det är viktigt att ta reda på varför substansrabatten ges. Läs gärna Varför handlas investmentbolag till rabatt? samt våra inlägg om substansvärde och substanspremie för mer detaljerad information.

Går det att välja bort innehav när man köper aktier i investmentbolag?

Nej, det är inte möjligt. Precis som när man investerar i en fond får man alla innehav på köpet när man investerar i ett investmentbolag. Det är också en av anledningarna till att det är viktigt att göra sin hemläxa och läsa på om innehaven innan, så att man vet vad man faktiskt investerar i.

Här kan du läsa mer om detta.