investmentbolag eller fonder

Investmentbolag eller fonder? Investeringsguide

Last Updated on april 20, 2024 by Investmentbolag

Huruvida investmentbolag eller fonder är bäst beror mycket på hur pass riskbenägen du är, om du vill ha aktier eller fondandelar samt vilka förhoppningar och förväntningar du har på avkastningen.

En egen individuell bedömning utifrån dina förutsättningar bör alltid göras, men sammanfattat kan sägas att:

Investmentbolag kan passa bäst om du:

 • Vill köpa aktier istället för fonder
 • Är beredd att ta en högre risk för chans till högre avkastning
 • Har stort förtroende för ledningen samt tror särskilt på innehaven i portföljen
 • Vill ha chans till årlig utdelning som antingen kan plockas ut eller återinvesteras
 • Prioriterar låga kostander

Fonder kan passa bäst om du:

 • Önskar en större geografisk spridning
 • Vill månadsspara ett mindre belopp
 • Vill rikta in dig på en specifik marknad eller bransch – exempelvis USA, Asien, teknik eller läkemedel
 • Är lite mindre riskbenägen och föredrar ett tryggare alternativ framför skyhög avkastning
 • Har en kortare sparhorisont – men då i sådana fall en kort räntefond

Mycket talar för att investmentbolag ofta är det mest förmånliga alternativet, men för ett komplett och mer nyanserat svar är det förstås nödvändigt att utveckla resonemanget ytterligare.

I denna artikel gör vi en djupdykning i vad som kännetecknar både investmentbolag och fonder, vilka likheter och skillnader som finns, i vilka situationer det ena alternativet kan vara mer förmånligt än det andra samt hur man gör för att spara i investmentbolag respektive fonder.

Men först ut – en lista över de svenska investmentbolag som gått bäst de senaste åren.

Svenska investmentbolag – Topp 10 bäst avkastning

 1. Creades A
 2. Bure Equity
 3. Latour B
 4. Svolder B
 5. Ratos B
 6. Havsfrun Investment B
 7. Lundbergföretagen B
 8. Investor B
 9. Industrivärden C
 10. NAXS

Källa: Avanza. Klicka på respektive bolag för mer information om aktien och dess värdeutveckling. Kom ihåg: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. 

Investmentbolag vs fonder – Likheter

Investmentbolag och fonder är två investeringsformer som ofta jämförs med varandra och som lika ofta orsakar huvudbry hos sparare i fråga om vilket alternativ man egentligen bör välja.

Likheterna dem emellan är fler än skillnaderna, varför det också kan vara lätt att blanda ihop dem om man är nybörjare med ingen eller endast begränsad erfarenhet av börsen och sparande.

Den främsta likheten mellan investmentbolag och fonder är att bägge köper och äger aktier i andra bolag. Du som investerar i ett investmentbolag eller en fond får således en samling av underliggande tillgångar, vilket ger dig bred exponering och bra diversifiering.

Både fonder och investmentbolag förvaltas professionellt. Något som kan vara skönt om man själv saknar tillräckligt med tid, kunskap och intresse för att aktivt ombesörja det.

För fonder med aktiv förvaltning ansvar en eller flera fondförvaltare och analytiker för att hantera fondens innehav på mest lönsamma sätt (med målet att slå index). För indexfonder med passiv förvaltning sköts mycket automatiskt med hjälp av datorer.

I ett investmentbolag är det företagsledningen som ansvarar för att dels förvalta de befintliga innehaven i portföljen, samt göra nya förvärv och avyttra andra.

Den professionella förvaltningen är i både fonder och investmentbolag belagd med en avgift – du som sparare får betala en viss procent för tjänsten.

Sparar du i fonder tas avgiften ut i form av en förvaltningsavgift – vilken är inbakad i den totala fondavgiften.

I investmentbolag redovisas (oftast) kostnader relaterade till förvaltning i resultaträkningen, vilka drar ned resultatet och således också din avkastning. Investmentbolag har i regel en betydligt lägre förvaltningskostnad än fonder – även billiga indexfonder.

Slutligen har investmentbolag och fonder också beskattningen gemensamt. Bägge omfattas av liknande gynnsamma skatteregler som bland annat gör det möjligt att omplacera innehav utan att behöva betala reavinstskatt.

Investmentbolag vs fonder – Skillnader

Den utpräglade ägarstrukturen, det aktiva ledarskapet och förstås det faktum att ett investmentföretag är ett företag medan en fond är en fond – det vill säga en samling aktier – är vad som främst skiljer ett investmentbolag från en fond.

Så gott som alla investmentbolag praktiserar ett aktivt ägarskap i sina innehav, med tunga styrelseposter och betydande röstandelar. De inte bara köper och äger andelar – utan är både delaktiga och ledande i såväl det strategiska som det operativa arbetet.

En del investmentbolag har makt som primär drivkraft när de investerar – de vill med stora ägarandelar ta makt över andra bolag. Investor och Industrivärden är två svenska investmentbolag som är typiska så kallade maktbolag.

Andra vill skapa ett bättre substansvärde för aktieägarna och har långsiktig värdeutveckling som primärt syfte. Vanligast är dock att investmentbolag agerar utifrån bägge syftena – det är sällan bara det eller det andra.

Ytterligare en viktig skillnad är hur aktierna respektive fondandelarna handlas.

Aktier i investmentbolag handlas ofta till substansrabatt – vilket innebär att de handlas till ett pris som understiger substansvärdet på de underliggande tillgångarna.

Substansrabatten är ett av de starkaste argumenten för att investera i investmentbolag, eftersom du som investerare får tillgångar värda mer än det pris du betalat. Motsatsen kallas substanspremie, och innebär således att aktien är högre värderad än de underliggande tillgångarna.

Huruvida ett investmentbolag handlas med substansrabatt eller substanspremie beror på intresset från marknaden och hur marknadens förtroende för bolaget ser ut.

En aktiefond köper och säljer istället sina andelar till den kurs som motsvarar tillgångarnas aktuella substansvärde – varken mer eller mindre. Vid en investering i fonder är det alltså inte möjligt att handla med substansrabatt.

Fonder ger bredast exponering – men lägre avkastning

Både investmentbolag och fonder har portföljer med underliggande tillgångar i flera olika bolag. Antalet kan dock skilja sig åt, och här är det som regel fonder som har flest – i synnerhet indexfonder.

Fonder omfattas av ett regelverk som innebär att de måste ha ett minimum om 16 olika aktier i portföljen. Någon sådan reglering finns inte för investmentbolag. I investmentbolag är det istället ledningen som bestämmer hur många eller hur få innehav man ska ha.

De flesta investmentbolag har omkring 10-20 aktier i sin portfölj, medan fonder i regel har betydligt fler än så – alltifrån 30 stycken upp till ett par tusen. Och ju fler innehav, desto bredare exponering och bättre riskspridning.

Fler innehav innebär emellertid också lägre potentiell avkastning, eftersom andelarna i de olika innehaven blir mindre.

En investering i fonder ger dig alltså bredare exponering och lägre risk, men en investering i ett investmentbolag ger dig bättre chans till hög avkastning.

Olika inriktningar

Fonder har alltid en tydlig inriktning eller nisch – till exempel mot en specifik marknad, en särskild bransch eller ett visst index. Investeringar sker således strikt inom den specifika inriktningen.

Vanliga fondkategorier är bland andra globalfonder, branschfonder, Sverigefonder och tillväxtmarknadsfonder.

De flesta investmentbolag har som regel också en viss nisch, men investeringsreglerna är betydligt mer fria. Här läggs istället största vikt vid varje enskilt investeringscase och dess kvaliteter, potential och förutsättningar.

Exempel på svenska investmentbolag med olika inriktningar:

 • Investor: Tunga industrier
 • Kinnevik: Ny teknik och digitalisering
 • Lundbergföretagen: Framförallt fastigheter, men även skog och bygg
 • MedCap: Life science – det vill säga läkemedel, biomedicin, medicinsk teknik o s v
 • EQT: Private Equity (riskkapitalbolag) med fokus på små och medelstora tillväxtbolag
 • Latour investmentbolag: Industrier – har både en börsportfölj och en helägd industrirörelse
 • Creades: Konsumtion, ny teknik och finans – små och medelstora bolag, både noterade och onoterade
 • Bure Equity: Tillverkningsindustrier, life science, ny teknik och digitalisering

Investmentbolag: Fördelar & nackdelar

Såväl investmentbolag som fonder har egenskaper som är både mer och mindre positiva, och som gör att de passar olika bra i olika situationer och för olika sparare.

Fördelar investmentbolag:

 • En samlad aktie ger exponering mot flera underliggande tillgångar
 • Bra diversifiering
 • Möjlighet att handla aktierna till substansrabatt – billigare än att köpa de enskilda aktierna var för sig
 • Professionell förvaltning av bolagsledningen – det vill säga riktiga investeringsproffs
 • Ingen förvaltningsavgift, istället räknas en mycket låg förvaltningskostnad av från bolagets resultat
 • Många investmentbolag har utdelningsaktier och har lyckats höja utdelningen varje år
 • Historiskt bra avkastning – många svenska investmentbolag har slagit börsindex med råge senaste åren

Nackdelar investmentbolag:

 • Större koncentration i färre antal innehav ger sämre diversifiering och högre risk
 • Utvecklingen är helt beroende av ledningens förmåga att framgångsrikt äga och förvalta innehaven – stor tilltro till företagsledningen krävs
 • Risk finns att maktaspekten och ledningens egenintressen går före aktieägarnas intressen
 • Hög fallhöjd från bäst till sämst presterande – skilnaden kan ibland vara tresiffrig

Fonder: Fördelar & nackdelar

Fonder är det mest populära sparalternativet bland svenska folket, och ett instrument som många gånger passar väldigt bra.

Fördelar fonder:

 • Bra geografisk spridning – med globalfonder får du till exempel exponering mot hela världen
 • Många underliggande tillgångar ger bra diversifiering
 • Enkelt och bekvämt – passar alla
 • Möjlighet att sänka förvaltningsavgiften genom att välja en indexfond
 • Ingen risk för maktutnyttjande i ledningen
 • Lätt att välja en specifik inriktning
 • Möjligt att spara småbelopp – perfekt för månadssparande

Nackdelar fonder:

 • Aktivt förvaltade aktiefonder har ofta dyra förvaltningsavgifter vilka riskerar äta upp avkastningen över tid
 • Lägre förväntad avkastning
 • Ingen substansrabatt
 • En del fonder tenderar att ha en ojämn fördelning där ett fåtal större värdebolag står för de största andelarna

Bägge två är långsiktiga alternativ

Vad gäller sparhorisont är både fonder och investmentföretag att betrakta som långsiktiga alternativ – rekommenderad sparhorisont ligger ofta på åtminstone fem år.

Givet den högre risken och det faktum att tiden är nyckeln till en framgångsrik värdeökning, är investmentbolag inte att rekommendera om man tror sig behöva pengarna i närtid. Detta gäller även aktiva aktiefonder och indexfonder.

Avser du spara under en kort period bör alltid lågt risktagande prioriteras framför potentiell avkastning. Korta räntefonder kan vara ett alternativ, liksom ett vanligt sparkonto med insättningsgaranti.

Så investerar du

Nätmäklarna Avanza och Nordnet är bägge två bra att använda för sparande – oavsett om du vill investera i investmentbolag eller fonder.

Både aktier och fondandelar kan handlas via såväl depåkonto, som ett ISK eller en kapitalförsäkring.

Eftersom investmentbolag handlas i aktier direkt på börsen, går köpen av dessa snabbare. Väljer du istället att investera i en fond tar det i regel en eller ett par arbetsdagar innan fondbolaget är klar med handläggningen av din order.

För regelbundet månadssparande med mindre belopp kan fonder vara att föredra. Aktier i investmentbolag köps till det pris aktien är värderad till, men med fondandelar kan du själv välja om du vill handla för till exempel 500 kronor eller 100 kronor. Vissa fonder går till och med att köpa för långt under 100 kronor också.

Spiltan Aktiefond Investmentbolag – ett alternativ

En av Sveriges mest populära fonder – tillika ett bra val för dig som vill ha exponering mot alla stora svenska investmentbolag, och som samtidigt vill spara i en fond.

Spiltan Aktiefond Investmentbolag är en aktivt förvaltad aktiefond med särskild inriktning på svenska investmentbolag. Målet är att slå utvecklingen för index, men till en låg avgift (0,28%).

Har du svårt att välja mellan investmentbolag eller fonder, eller om du har svårt att välja vilka investmentbolag du ska köpa aktier i – kan Spiltan Aktiefond Investmentbolag vara värd att kika på.

Ytterligare ett intressant fondalternativ kan vara Spiltan Globalfond Investmentbolag, med vilken du får exponering mot utländska investmentbolag.

Lär dig mer om investmentbolag

Har du fått blodad tand och önskar djupdyka ytterligare i ämnet investmentbolag?

Här på Investmentbolag.org finner du flera intressanta artiklar – däribland Hur många investmentbolag ska man äga?Investmentbolag inriktade på läkemedel samt Hur tjänar investmentbolag pengar?

Läs mer om detta ämnet på Samuelssons Rapport.