investmentbolag inriktade på läkemedel

Investmentbolag inriktade på läkemedel

Last Updated on april 12, 2024 by Emelie

Intresserad av att köpa aktier i investmentbolag inriktade på läkemedel? Många investmentbolag och private equity väljer i regel sina innehav utifrån varje bolags enskilda kvaliteter, med det finns också de som valt att fokusera på en specifik bransch – till exempel medicin och life science. 

Investmentbolag är bolag som köper aktier och/eller andra värdepapper i andra bolag, och sedan aktivt förvaltar, utvecklar och äger alternativt avyttrar innehaven. I den meningen påminner de således mycket om fonder – men det finns vissa distinkta skillnader.

Ett investmentbolag har till exempel en mycket tydligare ägarstruktur – ofta med en VD som själv är stor aktieägare i bolaget och som således är personligt engagerad. Det är oftast billigare att köpa aktier i ett investmentföretag än fondandelar i en fond, och eftersom det är aktieköp det handlar om går det också betydligt snabbare.

Köper du aktier i ett investmentbolag får du också rätt att rösta på bolagsstämmor, och är det utdelningsaktier du har kan du dessutom ta del av en årlig utdelning om bolaget går bra och styrelsen beslutar om det.

Tittar man vidare på hur investmentbolag respektive fonder investerar omges fonder av striktare investeringsregler  – de har en mer uttalad inriktning. Det finns till exempel globalfonder, landsfonder, branschfonder, small-/mid-/large cap-fonder och så vidare. Läkemedelsfonder är exempel på en viss typ av branschfonder.

Varför satsa på investmentbolag inriktade på läkemedel?

Läkemedel och övriga inom hälso- och sjukvårdsområdet berörda segment är så gott som alltid stabila att investera i ur den bemärkelsen att människor alltid kommer att bli sjuka och att det alltid kommer att behövas vård.

Naturligtvis kan enskilda bolag gå mer eller mindre bra, men branschen som sådan är stabil.

Investmentbolag med särskild inriktning på läkemedel, medicinteknik och så kallad life science kan vara ett alternativ till läkemedelsfonder om man vill slippa dyra fondavgifter och istället vill handla med aktier.

Genom att köpa aktier i ett investmentbolag istället för enskilda aktier i läkemedelsbolag får du dels bredare spridning, men oftast också ett billigare pris – en så kallad substansrabatt.

Både i Sverige och utomlands finns ett antal aktörer att välja bland – såväl renodlade investmentbolag som private equity-bolag. Investmentbolag som enkom sysslar med investeringar inom life science kan vara svårare att hitta, men många bolag har det som ett av flera fokusområden.

4 investmentbolag inom medicin och life science

  1. Karolinska Development
  2. MedCap
  3. Bain Capital
  4. Investor

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Köp av aktier innebär alltid en risk och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. 

Karolinska Development

Nordiskt investmentbolag med tydlig inriktning på läkemedel och life science. Bolaget investerar i företag som arbetar med att forska på och utveckla behandlingar som kan lindra eller bota svåra sjukdomar. Aktivt ägande tillämpas samt stabila och breda utvecklingsprogram för varje enskilt innehav.

I Karolinska Developments portfölj finns bland andra Dilafor, Lipidor, Modus Therapeutics och Forendo Pharma.

Se nyckeltal för Karolinska Development och studera aktiens historiska utveckling.

MedCap

Svenskt investmentbolag börsnoterat på Nasdaq Stockholm Small Cap. MedCap förvärvar, förvaltar och utvecklar företag verksamma inom life science – framförallt nischade mot medicinteknik och specialistläkemedel. Fokus ligger på marknadsledande och lönsamma bolag med potential att växa globalt.

MedCap har bland annat innehav i Scandinavian Nutrients, Somna AB, Comai, Cross Pharma och Pharmadone.

Se nyckeltal för MedCap och studera aktiens historiska utveckling.

Bain Capital

Bain Capital är ett av världens största investmentföretag inriktat på medicin och life science – med betydande innehav i globala bolag verksamma inom biomedicin, specialistläkemedel, medicinteknik, diagnosticering och andra liknande områden.

I bolagets börsportfölj finns bland andra Affinivax, Annexon, Cereval Therapeutics och Rapid Micro Biosystems.

Läs mer om Bain Capital.

Investor

Investor är inte ett investmentbolag med exklusivt fokus på just life science – men bolaget är storägare i den svensk-brittiska läkemedelsjätten AstraZeneca, varför aktien likväl kan vara högintressant.

Bolaget är ett av Sveriges äldsta, största och mest kända investmentbolag och ingår också i många svenska aktiesparares portföljer.

Se nyckeltal för Investor och studera aktiens historiska utveckling. 

Investmentbolag eller läkemedelsfond – vad är bäst?

Flera likheter till trots är investmentbolag med inrikting på läkemedel och fonder med inriktning på läkemedel två olika typer av investeringar, varför det egentligen blir svårt att benämna det ena som bättre än det andra.

Investerar du i ett investmentbolag köper du aktier, med allt som hör det till i fråga om courtage, potentiell värdeutveckling, rösträtt och eventuell utdelning. Sparar du istället i en läkemedelsfond köper du fondandelar, vilka på flera sätt skiljer sig från aktier.

Bägge alternativen ger exponering mot flera underliggande tillgångar och således en bra riskspridning – men huruvida aktier i ett investmentbolag med fokus på läkemedel eller en läkemedelsfond passar bäst beror lite på din strategi, din riskaptit och ditt intresse för börsen.

Aktiva ägare som främjar forskning och utveckling

En väsentlig skillnad mellan investmentbolag och fonder är att investmentbolag i de allra flesta fall praktiserar ett aktivt hel-/delägarskap och således är med och styr hur innehaven drivs och utvecklas – ofta genom att inneha tunga styrelseposter.

Ett investmentbolag som köper aktier i läkemedels- och life science-företag är med andra ord aktiva i kanske framförallt det strategiska arbetet.

Viktigt att tänka på – oavsett vilket investeringsalternativ du väljer (eller om du väljer bägge två) – är förstås att läsa på om bolaget eller fonden, studera innehav, strategi, historisk utveckling med mera.

Positivt med både investmentbolag och läkemedelsfonder är att bägge förvaltas av människor som är proffs på investeringar – varför båda alternativen kan passa sparare med mindre erfarenhet av och insikt om börsen.

Tips! Vill du lära dig mer om investmentbolag? Läs till exempel våra artiklar om europeiska investmentbolagamerikanska investmentbolag och substansvärde.