hur tjänar investmentbolag pengar

Hur tjänar investmentbolag pengar?

Last Updated on april 12, 2024 by Investmentbolag

Investmentbolag är bolag som investerar kapital i andra bolag och verksamheter. Men hur tjänar investmentbolag pengar? Huvudsakligen på fyra olika sätt – värdeökning i innehaven, utdelningar, avyttringar samt så kallat multipelarbitarge. 

Investmentbolag är enkelt förklarat bolag som bygger sin affärsidé på att förvärva, förvalta, utveckla och äga eller eventuellt sälja vidare andra bolag. De flesta investmentbolag föredrar att köpa billiga och gärna onoterade bolag med bra utvecklingspotential som kan skapa lönsamhet över tid.

Sättet på vilket investmentbolag placerar pengar och gör investeringar i andra bolag gör att de på många sätt påminner om fonder. Likheter till trots är investmentbolag emellertid inga fonder utan börsnoterade bolag, varför om du som privatsparare önskar göra en investering alltså köper aktier i ett investmentbolag – inte fondandelar.

Tips! Här på Investmentbolag.org finns mycket att läsa om du är ytterligare intresserad av investmentbolag. Se till exempel artiklar om bästa svenska investmentbolag, fonder med investmentbolag och bästa utländska investmentbolag.

Det finns ett antal kända investmentbolag på den svenska marknaden, av vilka de flesta presterat mycket bra under ganska lång tid och i många fall slagit index med god marginal. Den positiva utveckligen har gjort investmentbolag populära bland svenska småsparare, av vilka många har aktier i investmentbolag i sina portföljer.

Låt oss kika lite närmare på några av dem.

Kända svenska investmentbolag

Investor

En riktig grundbult i svenskt näringsliv – grundat 1916 av Wallenbergfamiljen.

Investor arbetar enligt en affärsmodell – eller devis/filosofi om man så vill – som bygger på att vara en stabil, aktiv och långsiktig ägare och finansiär i syfte att hjälpa företag till bättre lönsamhet och en starkare position på marknaden. Målet är att företagen ska nå alternativt bibehålla statusen som best in class.

Bolaget strävar efter att bygga starka och hållbara företag utifrån en långsiktig investeringsstrategi grundad i industriell erfarenhet, finansiell styrka, ett starkt nätverk och styrelserepresentation.

Investor har en industriell tyngdpunkt och ett stort antal framgångsrika bolag under sina vingar – av vilka ABB, AstraZeneca, Atlas Copco, Electrolux, Epiroc, Ericsson, Husqvarna, Nasdaq, Saab, SEB, Sobi och Wärtsilä är de så kallade kärninvesteringarna.

Ägande finns även i dotterbolag som Braun Ability, Sarnova och Vectura genom Patricia Industries portfölj, samt i EQT – vilket är ett stort investeringsföretag.

Läs mer om Investor och se aktiens värdeutveckling. 

Kinnevik

Likt Investor är även Kinnevik ett svenskt investmentbolag med en lång och anrik historia.

Företaget grundades 1936 av familjerna Stenbeck, von Horn och Klingspor, har idag ett substansvärde på närmare 90 miljarder SEK och kända bolag som Zalando, Tele2, Mathem.se, Karma och Livongo på listan över investeringar.

Kinnevik har fokus inställt på entreprenörsskap samt innovativ teknik, och ämnar med sina investeringar skapa bolag som både utmanar och driver utveckling inom olika branscher.

Läs mer om Kinnevik och se aktiens värdeutveckling. 

Latour

Latour, som genom förvaltningsbolaget Wasatornet, ägs av familjen Douglas är ett så kallat blandat investmentbolag – det vill säga ett bolag med en del investmentverksamhet, och en del industri- och handelsverksamhet. Till skillnad från renodlade investmentbolag har alltså Latour en egen affärsverksamhet snarare än endast investeringar i andra.

Bolaget har genom sin industrirörelse helägande i företag som Latour Industries, Nord-Lock Group och Swegon, genom sin börsportfölj innehav i bland andra Assa Abloy, Securitas, Sweco och Tomra samt ett antal mindre delägarskap i små, onoterade bolag.

Latour jobbar efter en investeringsstrategi med utgångspunkt i att göra långsiktiga investeringar i bolag med bra utvecklingspotential, egna produkter och varumärken samt positiva globala utsikter.

Läs mer om Latour och se aktiens värdeutveckling. 

Lundbergföretagen

Lundbergföretagen kan vara ett intressant alternativ för den som tror särskilt på en positiv utveckling för fastighetsbranschen, vilken varit bolagets huvudsakliga tyngdpunkt sedan starten år 1944.

Lundbergsföretagen är ett investmentbolag med innehav i bland andra Skanska, Hufvudstaden, Lundbergs Fastigheter, Industrivärden och Indutrade.

Bolaget fokuserar på att vara en aktiv och långsiktig investerare och väljer endast välbalanserade innehav med låg risk och hög kvalitet.

Läs mer om Lundbergföretagen och se aktiens värdeutveckling. 

Andra svenska investmentbolag

Utöver ovanstående fyra investmentbolag, vilka är de mest kända, finns ett antal ytterligare svenska aktörer – däribland:

Så hur tjänar investmentbolag pengar – på vilka sätt?

Långsiktig värdeutökning i de investerade företagen

Ett av de kanske viktigaste och mest centrala sätten för investmentföretag att tjäna pengar är förstås att de aktier man investerat i över tid ökar i värde och ger en positiv avkastning. Det är trots allt själva grundtanken med ett investmentbolag.

Många investmentföretag eftersträvar ett aktivt delägarskap och engagerar sig i innehaven med verksamhetsutveckling och dylikt. På detta sätt skiljer de sig väsentligt från fonder vilka istället har passiva delägarskap.

Passiva delägarskap praktiseras också hos en investmentbolag, men de aktiva delägarskapen utgör ofta en större del av verksamheten.

Utdelningar som återinvesteras

Utdelning är en viktig intäktskälla för investmentbolag. Precis som en vanlig privatsparare kan få utdelning i aktier hen äger i ett företag, kan så även ett investmentbolag få.

Utdelningar kan antingen erhållas i form av fler aktier eller rent kapital. Får investmentbolaget utdelning i pengar återinvesteras i regel dessa i syfte att få fler aktier i bolagets börsportfölj – vilket i förlängningen betyder ännu mer utdelning nästa gång samt skapande av den attraktiva ränta på ränta-effekten.

Avyttring av innehav

Att sälja av en del av innehaven är förstås också ett sätt för investmentbolag att tjäna pengar. Många företag köps för att att förvaltas, utvecklas och ägas under många år – medan vissa avyttras efter en kortare eller längre tid.

Pengarna investmentbolagen tjänar på att sälja ett eller flera innehav då och då kan användas till att finansiera nya investeringar i nya företag, men det händer också att en del nettovinsten delas ut till investmentbolagets aktieägare.

Investmentbolag och multipelarbitrage

Ett av de mest centrala sätten på vilket investmentbolag tjänar pengar är vidare genom så kallat multipelarbitrage – vilket egentligen är ett tjusigt ord för en väldigt enkel taktik eller strategi; nämligen att höja värdet på ett bolag från det att det köps tills dess att det säljs vidare, utan att göra några operativa förändringar och förbättringar i verksamheten.

När onoterade bolag köps upp eller investeras i av investmentbolag gör de oftast det på en multipel av årsvinsten – det vill säga att de handlas och värderas till x gånger den förväntade årsvinsten. Den vanliga multipeln för onoterade bolag ligger i dagsläget på mellan 3-7, och för börsnoterade bolag på 9-13.

Exempel: Ett onoterat bolag med en årsvinst på 500 000 kronor köps av ett investmentbolag med en multipel om 5, och värderas därmed istället till 500 000 kronor x 5 = 2,5 miljoner kronor. Det uppköpta bolaget handlas således med en belåning – eller hävstång – på årsvinsten, vilket framgent genererar avkastning till investmentbolaget.

Väldigt förenklat kan sägas att bolag per automatik blir mer värda bara genom att köpas upp och ägas av ett börsnoterat investmentbolag. Denna taktik med att skapa värde genom belåning på årsvinst och multipelarbitrage är något investmentbolag ofta kritiseras för, eftersom de egentligen inte gör något operativt för att höja värdet på bolagen de köper.

Med det sagt ska också tilläggas att investmentbolag i många fall också är aktiva och engagerade ägare som genom finansiering strävar efter att utveckla och förvalta sina innehav till att bli bättre, starkare, stabilare och mer lönsamma.

Har olika investmentbolag olika inriktning?

Olika investmentbolag har olika inriktning – ja. Vissa mer uttalade och specifika än andra, som Lundbergföretagen och fastigheter eller Investor och industrier till exempel.

Vidare finns det också skillnader i vilken typ av aktier olika investmentbolag investerar i.

Många satsar på trygga aktier som ligger stabilt men som troligen inte kommer att bjuda på någon sensationell ökning, medan andra är inriktade på mer osäkra start ups med betydligt bättre tillväxtpotential.

Dessa skillnader i inriktning är förstås viktig att vara medveten om ifall man vill inkludera ett investmentbolag i sin portfölj men känner sig osäker på vilket. Läs på om de olika bolagen, kika på respektive investeringsstrategi och jämför olika alternativ för att se vilken aktie som passar dig bäst.

Vad är skillnaden mellan investmentbolag och fonder?

Bägge investerar i andra företag, och bägge tjänar pengar på att de företagens aktier (eller andra instrument man investerat i) förhoppningsvis utvecklas bra och genererar bra avkastning. Det kan med andra ord vara lätt att blanda ihop investmentbolag och fonder, eller tänka att de är samma sak.

Så är dock inte fallet.

Ytterst skiljer sig investmentbolag och fonder åt på så sätt att ett investmentbolag är ett företag med allt vad det innebär; bolagsstämmor, friare investeringsregler, aktiv förvaltning av innehaven och framförallt – en utpräglad ägarstruktur. En fond innehåller också en samling aktier, men är till skillnad från ett investmentbolag inget eget företag.

Fonden är istället en portfölj, vilken i sin tur ägs av ett fondbolag.

För att ge en bra överblick summeras här de mest väsentliga skillnaderna mellan investmentbolag och fonder:

  • Antal aktier i innehavet: En fond måste enligt lag innehålla minst 16 olika aktier. Någon sådan regel finns inte för investmentbolag – många har färre än så men vanligast är att bolagen har mellan 10-20 företag i portföljen. Vidare kan vissa fonder också innehålla flera tusen aktier, vilket sällan eller aldrig är aktuellt för investmentbolag.Bägge alternativen ger dock exponering mot ett flertal olika aktier.
  • Annorlunda ägarstruktur: Både fonder och investmentbolag har många ägare – men bakom ett investmentbolag finns så gott som alltid ett fåtal ägare med majoritet i företaget – till exempel Wallenbergfamiljen eller familjen Stenbeck.
  • Aktiehandel går snabbare än fonder: Investmentbolag investeras i med hjälp av aktier, vilka går igenom omgående om du lägger ordern under börsens öppettider. Vill du köpa fondandelar dröjer det alltid minst en-två arbetsdagar innan ordern skickats till fondbolaget, den har tagits emot, verkställts och gått igenom.
  • Rösträtt på bolagsstämma: Investerar du i ett investmentbolag köper du aktier i bolaget – och aktier ger dig rösträtt på bolagsstämman (olika mycket beroende på typ av aktie). Investerar du istället i en fond köper du fondandelar, vilka inte ger dig rösträtt.
  • Friare och mer självständiga: Investmentbolag har investeringsregler att förhålla sig till, men de är friare än de som gäller för fonder. Investmentbolag är också mer självständiga och kan välja sina innehav mer fritt utifrån vad de anser vara bäst för företaget och aktieägarna. Vidare engagerar de sig också aktivt i att förbättra, utveckla och förädla sina innehav.
  • Aktiv förvaltning – men betydligt lägre avgift: Investmentbolag förvaltar sina innehav aktivt, och avyttrar de där något förvaltningsintresse inte längre finns. Fonder finns som både aktivt och passivt förvaltade. Trots den aktiva förvaltningen är avgiften samtidigt mycket lägre för investmentbolag än för aktiva aktiefonder – varför ett investmentbolag många ånger kan vara ett bra alternativ.

Sammanfattning

Summa summarum kan sägas att investmentbolag har flera sätt på vilka de tjänar pengar.

Grundtanken med ett investmentbolag är att investera kapital i andra företag och med ett (ofta, men inte alltid) aktivt och engagerat delägarskap förvalta och utveckla verksamheternas tillväxt och lönsamhet – vilket i sin tur genererar avkastning tillbaka till investmentbolaget.

Passiva investeringsstrategier finns också, då investmentbolagen står mer som tysta ägare.

Inom detta att investera i andra företag finns också flera dimensioner – alltså sätt som investmentbolagen kan använda investeringarna för att tjäna pengar. Dessa kan sammanfattas till att investeringar ökar i värde över tid, multipelarbitrage, avyttring av innehav samt utdelningar och återinvesteringar.

Läs gärna mer om investmentbolag på vår systersida Samuelssons Rapport.