Latour investmentbolag

Latour: Investmentbolag och industrirörelse sedan 1985

Last Updated on april 12, 2024 by Emelie

Svenska Latour Investmentbolag är ett svenskt så kallat blandbolag som inkluderar både en investeringsverksamhet och en industriverksamhet.  Företaget investerar i bolag som har egna varumärken och produkter, bra tillväxtpotential och möjlighet att expandera globalt.

Investmentbolag AB Latour är tillsammans med bland andra Investor, Industrivärden och Lundbergföretagen ett av de mest populära investmentbolagen bland svenska aktiesparare. Företaget grundades år 1985, vilket gör det betydligt yngre än många av konkurrenterna på marknaden som funnits flera decennier längre än så.

Latour Investmentbolag är dels ett investmentbolag och dels en industriverksamhet. I börsportföljen finns såväl helägda som delägda noterade innehav, och genom bland andra Hultafors Group och Latour Industries bedrivs en industriell rörelse.

Företaget är börsnoterat på Nasdaq OMX Stockholm Large Cap, och aktiens går under kortnamnet LATO B.

Latour Investmentbolag: Hel- och delägda innehav

Följande bolag är helägda av Latour Investmentbolag och är de som utgör företagets industrirörelse:

 • Hultafors Group
 • Latour Industries
 • Caljan
 • Nord-Lock Group
 • Swegon

Följande bolag ingår i bolagets investeringsverksamhet/börsportfölj:

Länkarna tar dig till respektive akties sida hos Avanza. 

Delägda innehav:

 • Neuffer
 • Oxeon

Vad är ett investmentbolag?

Ett investmentbolag, likt Investment AB Latour, är ett bolag vars affärsidé grundar sig på att köpa och äga aktier i andra bolag. Det övergripande syftet kan antingen vara makt – det vill säga att aktier köps för att kunna ta kontroll över andra bolag – alternativt långsiktig tillväxt och ökat substansvärde för aktieägarna.

De flesta investmentbolag är sällan bara det ena eller det andra, utan arbetar utifrån bägge syftena. Ofta finns dock en tyngdpunkt åt det ena eller det andra hållet.

Latour Investmentbolag har både hel- och delägda innehav med tunga styrelseposter och minst 10% röstandel i samtliga. Affärer görs med såväl makt som långsiktig värdeökning som syfte.

Industrirörelsen har starka varumärken och global tillväxt

De fem helägda innehaven är de som tillsammans utgör Latours industriverksamhet. Hultafors Group, Latour Industries, Caljan, Nord-Lock Group och Swegon är alla starka inom sin respektive nisch, har framgångsrika varumärken som efterfrågas internationellt och svarar gemensamt för en årlig omsättning på runt 15 miljarder kronor.

För samtliga helägda innehav satsar man på såväl organisk tillväxt som en tillväxt genererad av förvärv. Mycket krut läggs på produktutveckling, marknadsföring, försäljning och digital närvaro i syfte att dels kunna växa på marknader där man redan finns samt ta nya marknadsandelar på internationella marknader.

Hultafors Group: Ett av Europas ledande företag inom bland annat skyddsskor, arbetskläder, stegar, handverktyg och huvudskydd. Produkterna riktar sig till professionella yrkesanvändare och säljs för närvarande i drygt 70 länder världen över.

Latour Industries: Benämns av bolaget själva som ett ”Latour i miniatyr”. Latour Industries har sex helägda innehav och ett delägs innehav; Aritco, Bemsiq, Densiq, LSAB, Lumen Radio, MS Group och Vimec.

Caljan: Världsledande företag som sysslar med automationsteknologi inom logistik. Caljans lösningar används av paketföretag, tillverkare och återförsäljare världen över.

Nord-Lock Group: Tillverkar innovativa skruvlösningar anpassade för större industrier. Global export och försäljning via såväl egna bolag som internationella nätverk av återförsäljare.

Swegon: Verksamhet specialiserad på att skapa produkter och systemlösningar för bättre inomhusklimat. Produktionsenheter finns i Europa, Indien och Sydamerika och försäljning sker globalt.

Börsportfölj med minst 10% röstandel

Latour börsportfölj utgör grundstommen av bolagets investeringsverksamhet. Nio bolag ingår i portföljen, i vilka Latour Investmentbolag antingen är ensam huvudägare eller en av huvudägarna. I samtliga innehav uppgår Latours röstandel till minst 10%.

Inom såväl industrirörelsen som börsportföljen arbetar Investment AB Latour med ett aktivt ägarskap där stor vikt läggs vid styrelsearbetet. Bolaget arbetar för att innehaven ska nå hållbar tillväxt och generera bra lönsamhet och värdeökning – varför Latour kan sägas vara ett investmentbolag som arbetar med både makt och ökat substansvärde som drivkraft.

ASSA ABLOY: Världsledande koncern inom produkter och tjänster rörande lås, portar, dörrar och automatiserade entrélösningar.

Alimak Group: Globalt bolag inom så kallade vertikala transportlösningar – det vill säga hissar, servicehissar, olika typer av plattformar samt lösningar för fasadunderhåll. Alimak Group finns i över 100 länder.

Fagerhult: Tillverkar, marknadsför och säljer innovativa belysningslösningar för framförallt professionella miljöer – både inomhus och utomhus. Fagerhult är Europa-ledande inom sitt segment och har en global närvaro på över 100 marknader.

Securitas: Global koncern inom säkerhet och säkerhetsrelaterade lösningar såsom larm, övervakning och säkerhetsutredningar. Securitas har medarbetare i totalt 56 länder och verksamheten finns i både Europa, Nord- och Sydamerika, Afrika, Asien och Mellanöstern.

Sweco: Eftertraktat konsultbolag verksamt inom teknik och arkitektur. Sweco utför uppdrag inom bland annat hållbart byggande, elektricitet och rent vatten samt infrastruktur.

Nederman: Företag specialiserat på att utveckla system för avancerad luftrening – främst inom industrin. Nederman har försäljning på över 50 globala marknader och är världsledande inom sitt segment.

HMS Networks: HMS Networks utvecklar hård- och mjukvara för industriell kommunikation – det vill säga utrustning som får robotar, generatorer, sensorer, motorer och andra industriella enheter att kommunicera med varandra. HMS Networks har huvudkontor i Halmstad men över 90% av försäljningen består av export – vilken sker till drygt 60 länder.

TOMRA: Norskt bolag som utvecklar tekniska lösningar för återvinning och sopsortering. TOMRA’s verksamhet är världsledande inom sin nisch och finns idag i över 80 länder.

Troax: Börsnoterad koncern verksam i ett fyrtiotal länder och med huvudkontor i svenska Hillerstorp. Troax utvecklar innovativa och hållbara säkerhetslösningar för främst inomhusanvändning.

Historik och kärnvärden

Latour Investmentbolag grundades som inledningsvis nämndes år 1985, men gick från början under namnet Hevea AB. Hevea AB var under större delen av 1980-talet en del av Skrinetgruppen.

År 1987 köpte Hevea AB upp 95% av Securitasgruppen – vilken ju än idag är ett av Latours största innehav – och samma år gick även familjen Douglas in som ny ägare av Hevea AB. Företaget bytte så småningom namn till Investment AB Latour, och har genom förvaltningsbolaget Wasatornet fortfarande familjen Douglas som huvudsaklig ägare.

Investment AB Latour baserar sin verksamhet – såväl börsportföljen som industrirörelsen – på fyra så kallade kärnvärden:

 • Affärsmässighet
 • Utveckling
 • Långsiktighet
 • Förtroende och ansvar

Stor vikt läggs vid ett aktivt hel- eller delägarskap där Latour genom styrelsearbete leder beslutsfattande, förvärvsprocesser och förvaltning av de olika innehaven. Varje innehav har en egen företagskultur och ett eget strategiskt arbete men samtliga genomsyras av de ovanstående fyra kärnvärdena.

Investeringsstrategin bygger på långsiktighet och global tillväxt

Global tillväxtpotential samt produkter och tjänster som svarar upp till internationella megatrender är basen på vilken Latours affärsidé och investeringsstrategi bygger.

Bolaget investerar långsiktigt i företag som har egna produkter och varumärken, och avser med kapital och aktiv förvaltning skapa global, stabil tillväxt.

Ett flertal relativt snäva investeringskriterier används för att sålla ut och identifiera potentiella möjligheter – däribland potential i bolagen gällande exempelvis geografisk expansion, utsikter för nischen som exempelvis lönsam tillväxt, utveckling och tillverkning av eftertraktade produkter med högt förädlingsvärde samt ett antal högt ställda finansiella krav.

Latour Investmentbolag har mellan 2003 och 2019 gjort hela 96 förvärv och 30 avyttringar. Trots att bolaget eftersträvar långsiktighet behålls alltså inte alla förvärv, utan en del avyttras också längs vägen.

Varför köpa aktier i Latour Investmentbolag?

Aktier i svenska investmentbolag (eller utländska) rekommenderas ofta som bra nybörjaraktier då de ger bred diversifiering med innehav i flera underliggande tillgångar.

I den meningen fungerar de på liknande sätt som en fond, även om ett flertal distinkta skillnader finns – bland annat kring avgift (investmentbolag är billiga att köpa), ägarstruktur samt det faktum att en aktie är en aktie och en fondandel är en fondandel.

Latour Investmentbolag kan vara ett attraktivt investeringsalternativ om du vill inkludera ett investmentbolag som dels sysslar med en framgångsrik investeringsverksamhet, men som också driver en omfattande industrirörelse.

Bolaget kan till exempel vara intressant för dig som vill ha global exponering, som tror på dels de helägda industriella verksamheterna och de delägda portföljinnehaven.

Förvaltningskostnaden är också låg – ett genomsnitt på 0,10% – och aktien är även en populär utdelningsaktie för vilken företaget framgångsrikt lyckats höja utdelningen från år till år.

En investering i Latour Investmentbolag ger dig en bra diversifiering med exponering mot svenska och nordiska bolag framstående på den globala marknaden. Ett femtontal underliggande tillgångar ger bra riskspridning – vilken ytterligare förstärks av att innehaven dessutom är verksamma inom olika industriella nischer.

Substansrabatt, substanspremie och historisk avkastning

Latours aktie har under årens lopp handlats med både substansrabatt och substanspremie.

Mellan 2011 och 2015 understeg aktiens pris substansvärdet på de underliggande tillgångarna – den handlades alltså med substansrabatt, vilken pendlade mellan omkring 10%-25%.

Under 2015 skedde en förändring i marknadens syn på och värdering av aktien, vilken därefter har handlats med alltifrån en substanspremie på långt över 10% ned till en substansrabatt på omkring 8%.

Substanspremie är motsatsen till substansrabatt och innebär således att aktien värderas till ett högre pris än substansvärdet för de underliggande tillgångarna. Väldigt förenklat kan man säga att Latours samlade aktie är dyrare än om man skulle köpa enskilda aktier i de underliggande tillgångarna var för sig.

Ett investmentbolag kan till exempel handlas till substanspremie om investerarkollektivet – det vill säga marknaden – tror särskilt mycket på bolaget i fråga, värderar ledningens strategiska arbete extra högt och är villiga att betala en premie för det.

Latours aktie har likt flera andra svenska investmentbolag gått mycket starkt de senaste åren och bjudit på en utveckling som slagit svenska börsindex med råge.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning och det är förstås inte säkert att det kommer att fortsätta lika positivt framgent, men den starka utvecklingen har lett till ett ökat förtroende för bolaget med en substanspremie som resultat.

Var kan man köpa aktier i Latour Investmentbolag?

Aktier i Latour kan köpas via både Avanza och Nordnet.

Är du inte registrerad användare kan du kostnadsfritt öppna ett konto hos Avanza här, och hos Nordnet här. Precis som andra aktier kan Latour handlas genom både ett vanlig depåkonto, ett investeringssparkonto (ISK) och en kapitalförsäkring.