skillnaden mellan private equity och investmentbolag

Skillnaden mellan private equity och investmentbolag

Last Updated on april 12, 2024 by Emelie

Skillnaden mellan private equity och investmentbolag är främst att private equity-bolag har som affärsidé att investera i mindre, onoterade företag med stark tillväxtpotential. I traditionella investmentbolag består portföljen istället huvudsakligen av större och mer mogna börsnoterade innehav.

Private equity – eller riskkapitalbolag som det heter på svenska – arbetar likt traditionella investmentbolag med att investera kapital i andra bolag, men utifrån en lite annan investeringsfilosofi.

För dig som investerare innebär en placering i ett PE-företag som regel ett högre risktagande än att köpa aktier i ett vanligt investmentbolag, varför det förstås är viktigt att förstå vad skillnaden mellan private equity och investmentbolag egentligen är. Låt oss kika på hur det ligger till.

Liknande affärsidé – men olika strategier

Den gemensamma nämnaren mellan investmentbolag och private equity-företag är det faktum att bägges verksamheter bygger på att köpa ägarandelar i andra bolag. Båda sysslar således huvudsakligen med ägande och förvaltning av portföljinnehav. Målet för deras respektive investeringar – det vill säga i vilken typ av bolag de köper in sig – skiljer sig dock åt, liksom syftet.

Utmärkande för vanliga, traditionella investmentbolag är att man främst riktar in sina investeringar på börsnoterade bolag. Många investmentföretag har även ett antal onoterade innehav i en separat portfölj, men i huvudsak köps aktier i börsnoterade företag.

Kortfattat kan också sägas att investmentbolag gör investeringar i syfte att antingen få makt och kontroll över andra företag, eller för att skapa tillväxt och bättre substansvärde – alternativt en kombination av både och.

5 exempel på svenska investmentbolag: Investor, Latour, Kinnevik, Lundbergföretagen och Öresund (länkarna tar dig till Avanza).

Lästips: Vad gör ett investmentbolag? samt Hur tjänar investmentbolag pengar?

Private equity-företag har istället som strategi att investera i bolag som inte är noterade på börsen, alternativt att helt och hållet köpa upp noterade bolag för att sedan avnotera dem, omstrukturera dem och ta det vidare från det.

Vanligen görs detta genom en så kallad private equity-fond, i vilken bolaget tar in kapital från investerare (limited partners) för att sedan förvalta innehaven genom ett förvaltningsbolag (general partners).

En private equity-fond har i regel en bestämd ägandehorisont, där man efter att ha tillfört åsyftat förbättringsvärde lämnar över ägandet till andra parter (ägandehorisonten kan dock mycket väl vara långsiktig).

5 exempel på svenska private equity-bolag: EQT, Healthcap, Bure Equity, Northzone och Nordic Capital. 

Givet de olika investeringsstrategierna är private equity-företag mer inriktade på mindre, entreprenörsdrivna bolag som behöver ett tillskott i ägarkapital för att kunna utvecklas, expandera och nå positiv tillväxt. Eftersom vanliga investmentbolag främst investerar i börsnoterade företag, innehåller deras portföljer i huvudsak större och mer mogna bolag.

Två olika typer av private equity

Ett företag under utveckling och uppbyggnad genomgår ett antal olika faser, under vilka behoven av kapital och ägare förändras. Med anledning av det finns det inom kategorin private equity också två olika subkategorier – det vill säga två olika typer av private equity-bolag, vilka riktar in sig på vardera en eller ett fåtal av dessa utvecklingsfaser.

Dessa olika typer av PE-bolag benämns som Venture Capital och Buyout, och definieras enligt följande:

Venture Capital

Venture Capital-företag riktar framförallt in sig på unga företag som befinner sig i uppstart eller i väldigt tidiga skeenden av sin utveckling – alternativt unga företag som står inför en ny och betydande expansionsfas. En ny expansionsfas kan till exempel handla om att starta upp försäljning, eller lansering av en produkt/tjänst.

Eftersom det kan vara svårt att lyckas få finansiering av banker eller andra finansiella institut till unga och ännu oetablerade företag, skjuter Venture Capital-företag i huvudsak till med nytt ägarkapital ur egen ficka. Förutom likvida medel bidrar de också med kredibilitet, en rik branschkännedom samt värdefulla nätverk – samtliga viktiga byggstenar för mindre företags möjligheter att utvecklas och lyckas.

Buyout

I Buyout-företag ligger fokus istället på företag som befinner sig längre fram i utvecklingen. Något förenklat skulle man kunna likna det vid en stafett, där Venture Capital-bolag riktar in sig på de första sträckorna, medan Buyout-företag istället svarar för de senare etapperna.

Buyout-bolag kan till exempel bidra med värdefull hjälp inför internationell expandering, eller sjösättning av en helt ny teknik.

Då Buyout-bolag investerar i bolag som kommit längre, har hunnit mogna mer och befinner sig i ett betydligt senare utvecklingsskede, sker investeringar ofta med både eget ägarkapital och banklånefinansiering. Buyout-bolag äger i regel större, mer etablerade företag som hunnit bygga upp stabila kassaflöden – varför finansiering från banker och/eller andra finansiella institut är lättare att få.

Private equity vs investmentbolag – vad är bäst att investera i?

Huruvida ett vanligt investmentbolag eller ett private equity-bolag är det bästa investeringsalternativet för dig beror på din egen investeringsstrategi, vilken typ av bolag du har störst förhoppningar om samt inte minst din egen riskaptit.

Vidare är också skillnaden mellan private equity och investmentbolag att investmentbolag ofta är väldigt mycket lättare för småsparare att investera i eftersom betydligt fler av dem är börsnoterade.

Givet att portföljinnehaven i traditionella investmentbolag till största del består av större, mer mogna och redan börsnoterade bolag är stabiliteten i regel bättre – men tillväxtpotentialen kan också vara något lägre. Detta eftersom den främsta och mest expansiva tillväxten i regel sker i de tidigare utvecklingsfaserna.

Är du något mer riskbenägen och vill satsa på bolag som potentiellt skulle kunna bli riktiga tillväxtraketer kan PE-bolag vara något dig. Jämfört med vanliga investmentbolag är som nämndes dock betydligt färre private equity-bolag noterade på börsen, vilket gör utbudet rejält mycket snävare.

(EQT och Bure Equity är exempel på svenska investmentbolag med PE-verksamhet som kan handlas hos bland andra Avanza.)

Att investera direkt i en private equity-fond är för de allra flesta privatsparare inte heller något alternativ då det i regel krävs mycket stora kapitalinsatser (privatpersoner som går in med eget kapital i private equity-fonder kallas för affärsänglar).

Sammanfattning: Skillnaden mellan private equity och investmentbolag

Private Equity:

  • Investerar i onoterade bolag – innehaven består av mindre och yngre företag i början av sin utvecklingskurva
  • Investeringar görs genom private equity-fonder
  • Har i regel en bestämd (dock ej nödvändigtvis kortsiktig) ägandehorisont
  • Kan delas upp i Venture Capital och Buyout beroende på vilken utvecklingsfas de riktar in sig på

Investmentbolag:

  • Investerar huvudsakligen i börsnoterade bolag (även om separata portföljer med olistade innehav också förekommer), portföljen består främst av mogna, mer stabila bolag
  • Investeringar görs i större utsträckning med publikt kapital eftersom många investmentbolag är börsnoterade
  • Köper och äger aktier i syfte att både ta kontroll över bolag, men också för att aktivt driva dem och generera tillväxt
  • Mer stabilitet, men också lägre tillväxtpotential

Lästips: Investmentbolag eller fonder? Investeringsguide 2020