investor investmentbolag

Investor investmentbolag: Svensk affärshistoria sedan 1916

Last Updated on april 12, 2024 by Emelie

Investor investmentbolag är Nordens största investmentbolag, tillika det med överlägset flest ägare bland privatsparare hos Avanza. Företagets huvudsakliga inriktning är mot industrier, och bland portföljinnehaven återfinns flera av Sveriges största och mest framgångsrika bolag. 

Svenska Investor investmentbolag grundades för drygt ett sekel sedan av familjen Wallenberg, vilka genom stiftelser fortfarande besitter huvudsaklig kontroll över företaget. Bolaget har på hundra år gått från en nystartad investeringsverksamhet till ett av Sveriges – och Nordens –  mäktigaste bolag, med en mycket framgångsrik utveckling och flera internationella storbolag under sina vingar.

Företaget är börsnoterat på Nasdaq Stockholm Large Cap, där B-aktien utmärker sig som såväl den mest populära bland svenska investmentbolag, som en av de mest omsatta bland svenska storbolag alla kategorier.

I den här artikeln gör vi en djupdykning i detta Sveriges främsta investmentbolag, och kikar på allt från bakgrund och innehav, till verksamhetsinriktning, utdelning och aktiens utveckling.

Hur många bolag äger Investor?

Investors investeringar är uppdelade i en portfölj med noterade bolag, dotterbolaget Patricia Industries samt Private Equity-bolaget EQT AB.

I portföljen med noterade bolag finns Investors långsiktiga och strategiska innehav – de så kallade kärninvesteringarna. I Patricia Industries finns dels företagets samtliga helägda dotterbolag, men också en del innehav i onoterade bolag. Riskkapitalbolaget EQT AB svarar för Investors Private Equity-investeringar (innehav i onoterade bolag) samt innehav i EQT AB’s fonder.

Sett till Investors totala innehav svarar de noterade bolagen för 65%, Patricia Industries för 24% och EQT AB för 9%.

Kärninvesteringar i Investor AB

Bolag Andel av totalt innehav
Atlas Copco 16%
ABB 11%
AstraZeneca 9%
SEB 6%
Epiroc 5%
Ericsson 5%
SOBI – Swedish Orphan Biovitrum 4%
Nasdaq 4%
SAAB 2%
Electrolux och Electrolux Professional 1%
Husqvarna Group 1%
Wärtsilä 1%

Länkarna tar dig till respektive akties sida hos Avanza.

Innehav i Patricia Industries

Bolag Andel av totalt innehav
Mölnlycke 14%
Permobil 2%
Laborie 2%
Sarnova 1%
Piab 1%
BraunAbility 1%
Vectura 1%
Grand Hotel 0%
3 (Tre) 1%
Odefinierade finansiella investeringar 1%

Innehav i EQT AB

Bolag Andel av totalt innehav
EQT AB / EQT Fonder 9%

Investors totala antal innehav uppgår till 22 stycken, inklusive EQT AB men ej inräknat de ännu ej identifierade finansiella investeringarna i Patricia Industries. Många av bolagen, i synnerhet bland de noterade kärninnehaven, är som synes framgångsrika, globala storföretag.

Det här är Investor Aktiebolag

Investor AB grundades som inledningsvis nämndes för drygt hundra år sedan (1916), som en avknoppning till Stockholms Enskilda Bank, vilken i sin tur grundades av A.O. Wallenberg.

Under ledning av Jacob Wallenberg börsintroducerades nya Investor investmentbolag på Stockholmsbörsen redan 1917, och kom under 1920- och 1930-talet att bland annat förvalta bolag som AB Diesels Motorer och AB Scania Vabis samt Ericsson, STAB och SKF – vilka bolaget övertog från Krügerkoncernen då denne kraschade år 1932.

Efter andra världskriget och framåt tog investeringarna alltmer fart, och flera långsiktiga förvärv och etableringar gjordes – däribland av Electrolux, ASEA, Kopparberg och Separator.

Idag har Investor investmentbolag drygt 20 000 anställda, huvudkontor i Stockholm samt globala kontor i såväl USA som Asien. Familjen Wallenberg är genom Wallenbergstiftelserna fortfarande huvudägare. Andra storägare är bland andra Alecta, AMF, SEB Foundation, Norges Bank, LLC samt amerikanska BlackRock och Vanguard.

Tips: Läs om ytterligare ett framgångsrikt svenskt investmentbolag i Latour: Investmentbolag och industrirörelse sedan 1985.

Hur arbetar Investor investmentbolag?

Investor är ett typiskt exempel på ett så kallat maktbolag – det vill säga ett investmentbolag som gör förvärv och investeringar i syfte att främst få makt och kontroll över de bolag man köper in sig i. Givetvis finns också ett intresse av att generera lönsam tillväxt och öka det sammanlagda substansvärdet för aktieägarna, men det primära syftet med investeringsverksamheten är makt och beslutsrätt.

Bolaget arbetar efter en investeringsfilosofi de själva kallar ”Buy to build”, vilket innebär att de investerar i bolag i syfte att bygga vidare och utveckla verksamheterna på ett värdeskapande sätt. Den huvudsakliga målsättningen är att skapa eller bibehålla status Best in Class för samtliga innehav.

Ett långsiktigt och aktivt ägarskap praktiseras. Nyckelpersoner inom Investor besitter ofta ledande styrelseposter i de olika portföljinnehaven, med möjlighet att påverka och leda beslutsfattande och utveckling av bolagen.

Investors primära branschinriktning är industrier av olika slag, med svenska storföretag som främsta fokus.

Aktier i Investor ger bred exponering och bra riskspridning

De många innehaven i Investors sammanlagda portfölj innebär att ett aktieköp i bolaget ger bred exponering mot ett relativt stort antal underliggande tillgångar. Som aktieägare i Investor äger du indirekt också andelar i samtliga av bolagets portföljinnehav.

Bred exponering ger bättre diversifiering – det vill säga riskspridning – varför Investor (och investmentbolag överlag) ofta rekommenderas som lämpliga nybörjaraktier. Investerare får med en och samma aktie automatisk diversifiering, vilket till exempel kan kännas skönt om man har begränsad erfarenhet av börsen.

Med det dock inte sagt att Investor inte är ett populärt inslag i erfarna investerares portföljer också.

En stabil utdelningsmaskin

Investor tillämpar en generös utdelningspolicy som gör gällande att en stor andel av bolagets utdelningar från de noterade kärninnehaven ska vidareutdelas till aktieägarna. Utöver det distribueras också en del av företagets nettotillgångar i syfte att ge en direktavkastning i nivå med den som råder på marknaden. Bolaget har som mål att skapa bra utdelningstillväxt och därmed regelbundet höja sina utdelningar.

Investor investmentbolag är en av Sveriges mest stabila utdelningsaktier, med en positiv utdelningshistorik och en stadigt stigande utdelning många år i rad. Endast några få undantag finns då utdelningen tillfälligt sänkts – exempelvis runt finanskrisen 2008 – samt nu i november 2020 då den för första gången sedan 1975 nollades, som en följd av den rådande pandemin.

Sedan bolaget började dela ut år 1975 och fram till 2016 har den genomsnittliga årliga höjningen av utdelningen legat på hela 7%, vilket får betraktas som synnerligen bra. Direktavkastningen har de senaste åren i snitt legat mellan 3-5%, men är något lägre nu.

Lästips: Vilka investmentbolag har bäst utdelning?

Hur ofta har Investor utdelning?

Ordinarie utdelning sker en gång per år, runt april-maj efter stängt årsbokslut, men på senare år har halvårsintervaller använts med ytterligare en utdelning i november. Vidare har också ett antal extra utdelningar gjort genom åren, exempelvis i samband med en större försäljning eller dylikt.

Viktiga datum  – det vill säga sink-dag, X-dag, avstämningsdag och utdelningsdag – kommuniceras alltid ut via bolagets hemsida, samt hos nätmäklare och banker där aktien kan handlas.

Historisk kursutveckling

Aktiekursens positiva utveckling är tillsammans med de stabila utdelningarna en av de främsta anledningarna till varför Investor är en så pass populär aktie att äga. Det råder inga tvivel om att företaget drivs av en grupp mycket skickliga investerare med en näsa för bra affärer.

Precis som den historiska utdelningstrenden har också aktiekursens utveckling genom tiderna varit stark. De senaste tjugo åren har Investor B totalt stigit med drygt 324%, och från 1985 fram tills idag har den sammantagna uppgången varit hela 6479% (källa: Avanza). 

Historisk avkastning är förstås ingen garanti för en likvärdig framtida avkastning, men att titta på den historiska kursutvecklingen ger likväl en bra uppfattning om företagets förmåga att leda och driva bolaget.

Varför investera i Investor?

Ett aktieköp i Investor kan vara fördelaktigt av flera anledningar. Dels ger den positiva utvecklingen i aktiekursen förstås en indikation om hur bolaget drivs. Vidare är Investor också känd för att vara en bra utdelningsaktie och dessutom får man med en enda investering exponering mot flera av Sveriges absolut största och mest framgångsrika bolag.

Aktier i Investor kan, förutsatt att utvecklingen fortsätter i samma anda som hittills, bidra med både kortsiktig och långsiktig lönsamhet.

Stabila utdelningar ger ett bra och regelbundet kassaflöde in i portföljen, vilket med fördel kan återinvesteras för att med tiden komma åt den attraktiva ränta på ränta-effekten. Positiv utdelningstillväxt och uppgång i aktiekursen bidrar till långsiktig värdeökning och en förhoppningsvis bra totalavkastning.

  • Aktier i Investor investmentbolag ger bred exponering mot många underliggande tillgångar, vilket automatiskt ger en bra diversifiering – specifik bolagsrisk betydligt mindre
  • Bolaget har en stabil utdelningshistorik och utdelningstillväxt
  • Stark uppsida i aktiekursen historiskt
  • Sveriges (och Nordens) största investmentbolag med skickliga investerare vid rodret
  • Handlas till substansrabatt (aktiens pris är lägre än det sammanlagda substansvärdet per aktie), vilket enkelt förklarat innebär att du får mer värde än du betalar för. Lästips: Varför handlas investmentbolag till rabatt? (substansrabatt)

Ska man köpa Investor A eller B? Vad är skillnaden?

Så, vi kan konstatera att en investering i Investor kan vara intressant av många skäl. Men vilken aktie ska man då köpa? Vad är skillnaden mellan Investor A och B?

När du köper aktier i ett bolag köper du ägarandelar, och med ägarandelar kommer rätten att rösta på bolagsstämmor. En A-aktie ger en hel röst i bolaget, medan en B-aktie endast ger en tiondels röst.

Kursen för A- respektive B-aktien följs på det stora hela åt, även om mindre variationer kan förkomma. Utdelningen är också densamma för bägge aktieslagen. Såvida du inte planerar att delta och rösta på bolagsstämmor, spelar det således mindre roll om du väljer att köpa Investor A eller Investor B.

B-aktier emitteras i större antal och är därför  i regel mer likvida än A-aktier, vilket innebär att de köps och säljs oftare och i större volymer. Står du i valet och kvalet mellan Investor A och Investor B – och inte är intresserad av rösträtten – kan du välja den som just då är billigast. Kostar de lika mycket, kan B-aktien vara att föredra då den handlas med mer frekvent.

Var handlas Investor?

Investor A och B finns att handla med hos banker och nätmäklare. Bolaget är listat på Stockholmsbörsen Large Cap, vilken har öppet helgfria vardagar 9.00-17.30.

Aktien kan antingen handlas genom ett vanligt aktie- och fondkonto, alternativt ett ISK eller en kapitalförsäkring. Samtliga kontotyper finns tillgängliga hos bland andra Avanza och Nordnet, hos vilka det också är gratis att registrera sig och öppna konto.