investmentbolag inom skog

Investmentbolag inom skog

Last Updated on september 19, 2021 by Investmentbolag

Önskar man investera i skog utan att själv behöva köpa mark kan investmentbolag inom skog vara ett bra alternativ. Att hitta ett bolag specifikt nischat på enbart skog kan dock vara svårt, men det finns investmentföretag med breda portföljer inkluderande bland annat stora innehav i just skogsbolag. 

Skog kan på många sätt vara en både trygg och långsiktigt lönsam investering, men att köpa egen fysisk skog i form av mark innebär en hel del jobb.

Ett enklare alternativ är då istället att köpa aktier i skogsbolag – antingen genom att köpa enskilda aktier direkt, eller genom att investera i investmentbolag som i sin tur har stora innehav i företag verksamma inom skogsindustrin.

Först och främst: Vad är ett investmentbolag?

Ett investmentbolag är en speciell typ av företag som gör kapitalinvesteringar i andra bolag. Affärsmodellen går ut på att köpa aktier och/eller andra värdepapper i andra bolag för att kunna gå in som aktiva ägare och förvalta, utveckla samt äga eller sälja vidare bolagen.

Man brukar tala om två olika typer av investmentbolag; de som agerar primärt utifrån ett maktperspektiv – det vill säga att det huvudsakliga målet med investeringarna är att få maktpositioner i bolagen de köper in sig i. Den andra kategorin har långsiktig värdeutveckling och ett förbättrat substansvärde för aktieägarna som främsta syfte.

Oftast är det emellertid sällan helt svart eller vitt – de flesta investmentbolag strävar efter både makt och förbättrad värdeutveckling, även om det i många fall väger lite tyngre åt det ena eller det andra.

Svenska investmentbolag inom skog

 

Exempel på svenska investmentbolag med innehav i skogsindustrin:

 1. Industrivärden – äger aktier i SCA (totalt 8% av portföljinnehavet)
 2. Lundbergföretagen – äger aktier i Holmen (totalt 21% av portföljinnehavet)
 3. Persson Invest AB – äger en mindre andel i Bergvik Skog

Investmentbolag är i regel mindre snäva i sina investeringar än fonder – många har breda portföljer och lägger större vikt vid varje enskilt investeringscase än vid en specifik bransch.

Skog är att betrakta som en väldigt nischad bransch, varför det kan vara svårt att hitta investmentbolag som är specifikt inriktade på enbart just skogsindustrin.

Flera ”vanliga” svenska investmentbolag har emellertid innehav i skogsbolag, varför dessa kan vara värda att kika på vid intresse. Somliga har större procentuella andelar än andra, så det är alltid en god idé att kontrollera hur stor del av innehavet som utgörs av aktier i skog och hur stor del som utgörs av tillgångar i andra segment.

Sett till vilka svenska och nordiska skogsbolag som finns är – förutom SCA och Holmen – Södra Skogsägarna, Sveaskog, Stora Enso, Billerud Korsnäs, Derome, Moelven, Vida samt AB Karl Hedin de som i huvudsak regerar på marknaden, och som kan vara bra att titta efter i investmentbolagens portföljer.

Utländska investmentbolag inom skog

Även globalt sett kan det vara en utmaning att hitta investmentbolag inom skog enbart, men precis som på den svenska marknaden finns flera aktörer med breda portföljer i vilka skogsbolag också ingår.

Vidare är innehaven i investmentbolag sällan statiska utan förändras då och då i samband med att nya förvärv görs och andra avyttras. Det innebär att exponering mot skog kan komma att läggas till även om det saknas i ett visst bolags portfölj idag.

Att hålla sig ajour med de utländska investmentbolag man är särskilt intresserad av är således en god idé.

Köpa enskilda aktier i skogsbolag

Många stora skogsindustribolag är börsnoterade, vilket gör det möjligt att själv köpa enskilda aktier direkt i något av dem istället för att investera i ett investmentbolag.

Har man svårt att hitta ett investmentbolag med den exponering mot skog man är ute efter, kan enskilda aktier vara ett alternativ – men då är det är bra om man har mer insikt och kunskap om såväl marknaden som bolaget i fråga.

Ett investmentbolag är enkelt på så sätt att det – ungefär som en fond – sköter om investeringarna åt en, och dessutom ger bra diversifiering tack vare de många innehaven. Av den anledningen brukar också investmentbolag rekommenderas som bra aktier för nybörjare.

Ytterligare ett alternativ till investmentbolag med innehav i skog kan vara att spara i en fond som i sin tur investerar i skogsindustrin.

Möjligheter och risker med att investera i skog

Möjligheter med skog som tillgång:

 • Naturlig resurs
 • En tillgång för vilken det alltid finns en stabil efterfrågan
 • Viktig svensk exportvara
 • Skogsindustrin behövs även för exempelvis pappersindustrin och energiindustrin, vilket skapar mervärde
 • Genom att köpa aktier i ett investmentbolag som i sin tur har andelar i skogsbolag blir det betydligt enklare än att köpa egen fysisk skog

Risker med skog som tillgång:

 • Skogsaktier noterade på de nordiska börserna är känsliga för fluktuationer i valutakurser
 • Cyklisk bransch där värdet påverkas av massa- och virkespriser
 • Egen fysisk skog kan vara både dyrt och omständligt att äga – investmentbolag, enskilda aktier eller fonder bra alternativ