Substansvärde

Vad är ett Substansvärde? – Investmentbolag aktier 2021

Last Updated on april 12, 2024 by Investmentbolag

Vad är ett Substansvärde?

Substansvärdet är det verkliga värdet på det verkliga bokförda egna kapitalet (tillgångar – skulder = eget kapital) plus skillnaden mellan tillgångarnas bokförda värde och deras marknadsvärde. Det beräknas utifrån ett företags balansräkning fördelat på antal aktier i ett bolag.

 

 

När man börjar investera sina pengar på aktiemarknaden är det viktigt att som investerare läsa in sig på ett antal centrala begrepp och ett av dessa är substansvärde. Genom att göra en analys av de olika aktier och företag som är av intresse för en investering kan investeraren komma upp med ett bra beslutsunderlag som kan användas för att begränsa risken att göra en felaktig investering.

Traditionellt sett finns det två olika skolor av analyser som används för att ta investeringsbeslut, fundamental analys samt teknisk analys. Teknisk analys tittar på grafer och trender till skillnad från fundamental analys som försöker analysera nyckeltal och affärsidén. Denna artikel syftar till att ge en enkel förklaring kring vad begreppet substansvärde faktiskt betyder så att du som investerare kan nyttja det när du gör din egen fundamentala företagsanalys innan du bestämmer dig för vilka aktier du placerar dina pengar i.

De flesta företagen som finns noterade på Stockholmsbörsen offentliggör så kallade kvartalsrapporter där Vd:n säger några ord om hur företaget har presterat och vart de är på väg. Ofta kommuniceras det hur företaget arbetat under den föregående tidsperioden för att verkställa tidigare uttalade mål och vilka mål man sätter för den tid som kommer. Utöver det framgår företagets balansräkning och ett flertal viktiga nyckeltal som investerare bör läsa in sig på och försäkra sig om att de förstår. Ett av de viktigaste nyckeltalen är substansvärdet, speciellt om investeraren vill utvärdera ett investmentsbolag. Så vad berättar detta nyckeltal för investeraren, vad är inkluderat. Nedan följer en förklaring samt information om hur en investerare själv kan beräkna substansvärdet för att inkludera det nyckeltalet i sin analys av den aktuella aktien.

Vad är ett Substansvärde

Substansvärde

Substansvärde, Eget kapital och bokfört värde

Ett företag har sitt eget kapital vilket inkluderar de olika tillgångarna som innehas av företaget. Det egna kapitalet utgörs av fastigheter, patent och andra tillgångar som företaget äger. Men det faktiska värdet av tillgångarna vilket syftar till marknadsvärdet och det bokförda värdet, värdet som redovisas i rapporterna som företagen offentliggör, kan skilja sig åt. För att komma runt detta och få en tydligare bild av företagets egna kapital kan investeraren beräkna och inkludera nyckeltalet som är det centrala begreppet i denna artikel, substansvärdet, i sin företagsanalys. För att beräkna det adderas skillnaden mellan tillgångarnas bokförda värde och deras marknadsvärde till det bokförda egna kapitalet. Nedan återfinns den formel som används för att genomföra kalkylen.

Bokfört Eget Kapital + (Tillgångars bokförda värde – Tillgångars marknadsvärde)

Svårigheten i att få en korrekt förståelse av substansvärdet för ett givet företag återfinns i att finna ett rättvisande estimat för de tillgångar som återfinns i företaget som analyseras. Om estimatet som används för att beräkna substansvärdet är felaktigt kommer givetvis slutprodukten av beräkningen också att bli felaktig och således visar fel. Därför är det viktigt att ha i åtanke vad företaget vars aktie investeraren analyserar har för kärnverksamhet. Beroende på vilken affärsverksamhet företaget ägnar sig åt kan svårighetsnivån i att komma fram med en rättvisande skattning variera då olika typer av företag har olika typer av tillgångar.

Exempelvis har ett spelbolag sina tillgångar i kunskap, kundbas och infrastruktur medan bolaget inom industrisektorn har mängder med fysiska tillgångar vars värde måste skattas. En annan mer unik typ av företag, investmentbolagen, vars affärsidé är att äga aktier i andra företag och ta del av värdeskapandet där har sina tillgångar i form av antalet aktier i de företag de äger. För dessa kan substansvärdet jämföras med aktiekursen, och ofta finner man som investerare att du kan handla ett investmentbolag med substansrabatt. För mer information om vad det innebär kan du läsa vår artikel som återfinns här.