Investmentbolag

Vad är Investmentbolag – Bäst i Sverige 2020| Investmentbolag

By juli 27, 2019 mars 12th, 2020 No Comments
Investmentbolag

Investmentbolag

Investmentbolag är en bolagstyp som kan lämpa sig bra att investera i för såväl nybörjare som för mer erfarna investerare. Genom att investmentbolaget fungerar genom att investera i andra aktiebolag innebär det att personer som investerar i investmentbolagen får en större spridning på sina investeringar och aktier. Det finns en hel del fördelar med investmentbolag, såsom substansrabatt och låg förvaltningsavgift – samtidigt som det även kan finnas risker med det, till exempel när det gäller aktie- och börsförändringar och dess påverkan på investmentbolaget.

I den här artikeln kan du läsa om allt som rör investmentbolag; vad det är, vilka investmentbolag som finns i Sverige, investmentbolagsindex, substansvärde, substansrabatt och substanspremier, utdelningar och investmentbolagens internationella ställning.

Vad är investmentbolag?

Investmentbolag är ett typ av bolag som fungerar genom att äga aktier i andra aktiebolag. Det finns olika typer av investmentbolag, och vad som driver dem kan skilja sig åt. De flesta investmentbolag handlar om att se till så att bolagets ägare får så stort substansvärde som möjligt och fokuserar på finansiell förvaltning av andra aktiebolag. Deras investering är ofta bred och sträcker sig över en mängd olika branscher och marknader. Detta skulle kunna beskrivas som ett traditionellt sätt att driva ett investmentbolag.

Det finns dock investmentbolag som fungerar på ett sätt som skiljer sig åt ganska mycket från detta. De kan exempelvis fungera genom att exempelvis ta stora lån som de sedan investerar i aktiebolag för att äga en betydande andel av bolaget. När ett investmentbolag äger en större andel av ett annat bolag innebär det generellt också att de har ett större inflytande i dess verksamhet.

Investmentbolag har en skatterättslig reglering som gör det möjligt att placera kapital och förvalta aktier i andra bolag utan att drabbas av kedjebeskattning och negativa konsekvenser som skulle kunna följa med detta. Historiskt har en mängd olika företag drivits med hjälp från bland annat investmentbolag. Juridiskt anses investmentbolag vara ett aktiebolag alternativt en ekonomisk förening som ägnar sig åt förvaltning av värdepapper och andra tillgångar, med vilka de kan erbjuda sina andelsägare en riskfördelning.

Vilka bolag som investmentbolag investerar i kan variera. Investmentbolag har generellt en långsiktig plan med sina investeringar, ofta sträcker sig tidsperioden över lång tid och i vissa fall finns det inte ens en plan på att sälja vidare sina andelar i bolagen som har investerats i. Oavsett vilken plan investmentbolagen har kommer de generellt ha en betydande roll i någon utsträckning när det kommer till bolagens verksamhet och framtid. Investmentbolag kan vara både börsnoterade och onoterade.

En bolagstyp som skulle kunna förstås som kortsiktiga investmentbolag är riskkapitalbolag, även kallat privatkapitalbolag, som investerar i bolag som är onoterade. De kan också ägna sig åt att köpa upp offentliga bolag varpå dessa blir avnoterade från börsen. När ägarspridningen hos ett aktiebolag är för låg, eller när samma aktör eller person äger för stor andel av företaget, kan detta inte längre vara noterat på börsen i fall där det är ett börsbolag. Personer som driver riskkapitalbolag brukar ofta köpa upp hela företag och därefter driva dem i privat regi under en viss tid, för att sedan – förhoppningsvis – se till så att företaget växer och säljer det visare med vinst.

En liknande typ av bolagsform är vad som kallas för holdingbolag. Holdingbolag strävar ofta efter att äga en majoritet av aktierna i flera olika aktiebolag i både moderbolag och tillhörande dotterbolag. På detta sätt kan de också påverka företagen genom att vara aktiva på bland annat bolagsstämman. Holdingbolag kan ibland bedriva en egen verksamhet parallellt med detta.

Investmentbolag

Investmentbolag

Investmentbolag i Sverige

I Sverige finns det både börsnoterade investmentbolag och onoterade sådana. Att ett investmentbolag är börsnoterat innebär att de, och deras aktier, finns tillgängliga för handel på en marknadsplats, såsom någon specifik del av börsen. Generellt kan man säga att bolag som finns tillgängliga på börsen är publika, i och med att det innebär att vem som helst kan köpa aktier därifrån. När ett bolag är privat går det bara att köpa aktier därifrån om någon befintlig ägare beslutar sig för att sälja sina aktier, vilka då blir tillgängliga för allmänheten.

Det finns flera anledningar till att börsnotera ett investmentbolag, på samma sätt som det finns flera anledningar till att låta bli att börsnotera dem. En vanlig anledning till att börsnotera bolag generellt är att det blir lättare att få bolaget att växa och att kunna finansiera denna tillväxt. Det gör det lättare att få in kapital från aktier samtidigt som man kan ge ut fler aktier. Genom att börsnotera ett bolag kommer också allmänheten kunna se en marknadsvärdering av bolaget. Den reglerade marknaden gör aktierna både mer lättillgängliga samtidigt som det innebär en ökad transparens.

För att ett bolag ska kunna bli börsnoterat krävs det att bolaget fyller upp till vissa kvalitetskrav som ställs. Vilka krav som ställs skiljer sig åt mellan olika marknadsplatser, men det kan bland annat innefatta krav på en viss spridning av bolagets aktier och att ett tillräckligt stort antal av dessa ägs av allmänheten. Dessutom måste bolaget ha en styrelse och ledning som har kunskaper och förmåga att styra ett börsnoterat bolag. Till detta hör att vara insatt i saker som rör verksamheten, bolaget, rapportering och information som kan vara kurspåverkande.

Det är upp till ledningen att se till så att informationen som finns på marknaden är korrekt och tydlig samt att det finns en sammanställd informationspolicy. När ett bolag är börsnoterat ställs det högre krav på bland annat informationsskydighet och rapportering. Detta innebär bland annat att all information om bolagets aktier ska tillgängliggöras för alla samtidigt, så att inga personer kan dra nytta av att ha nåtts av informationen via någon annan väg i ett tidigare skede. På så sätt har alla samma förutsättningar när de handlar aktier i bolaget.

De onoterade investmentbolagen som finns i Sverige är i större utsträckning privatstyrda och ägs ofta till största delen av en specifik familj. Kvantitetsmässigt är de flesta investmentbolagen dock börsnoterade i Sverige. Det kan finnas flera orsaker till att ett bolag väljer att inte börsnoteras, eller inte har möjlighet att bli börsnoterat.

Det kan till exempel handla om att de som driver investmentbolaget vill att ägandet ska vara tätt och inte vara tillgängligt för allmänheten. Genom att äga majoriteten av andelar, eller känna alla som äger andelar, i ett bolag kan man också ha större kontroll över vad som sker i bolaget och hur det styrs. Om ett bolag finns tillgängligt publikt innebär det att även ens konkurrenter kan komma att köpa aktier där, vilket kanske inte är någonting man vill riskera.

Bolag Substansrabatt Förvaltningskostnad
Investor 23% 0,14%
Kinnevik 17% 0,26%
Lundbergs 9% 0,08%
Industrivärden 11% 0,10%
Latour -6% 0,04%
Öresund -1% 0,40%
Creades 13% 0,66%
Svolder 10% 1,00%
Bure 16% 0,55%
Traction 14% 0,45%
Genomsnitt 11% 0,37%

Investmentbolag index

Ett index som finns för investmentbolag är NOMXNICSEKNI (Nasdaq OMX Nordic Invest Companies Sek Net Index), där de mest omsatta investmentbolagen i Sverige listas. Ett ytterligare index man kan kolla in är SIXRXFIIF som samlar både investmentbolag men också förvaltningsbolag.

Att investera i investmentbolag är ett investeringssätt som är förhållandevis populärt. Anledningen till detta är framför allt för att det kan innebära goda investeringar när man kan ta del av en ”ränta på ränta”-effekt. Investmentbolag kan på så sätt ses som ett alldeles ypperligt komplement till aktier och fonder. Genom att ha en grundinvestering man kan lägga i ett investmentbolag kan pengarna också växa otroligt mycket över tid om det går bra för bolaget. Att investera i investmentbolag lämpar sig huvudsakligen för personer som ämnar att investera långsiktigt.

Hur utfallet för investeringar i investmentbolag kan komma att bli beror bland annat på vilket investmentbolag det är man investerar i, och i vilka bolag de i sin tur har aktier i. Vissa investmentbolag har en portfölj som är förhållandevis ensidig, vilket innebär att om en aktie som motsvarar en stor del av portföljen går dåligt kommer det också missgynna personerna som har investerat i investmentbolaget. En annan risk som finns med investmentbolag är om det skulle ske en omfattande eller stor börsnedgång. Detta påverkar ofta investmentbolag mycket hårdare än andra typer av bolag, då de på ett mer grundläggande plan står och faller på andra bolags aktier.

Det går så klart att sprida risken även när man investerar i investmentbolag, exempelvis genom att investera i flera olika sådana istället för att hålla sig till enbart ett eller ett mindre antal.

De vanligaste frågorna om investmentbolag

Hur startar man ett investmentbolag?

Man startar ett aktiebolag och i verksamhetsbeskrivningen klargör man att verksamhetens huvudsyssla ska vara att investera i andra bolag.

Hur tjänar investmentbolag pengar?

Genom att de aktieinnehav och tillgångar som bolaget har ger avkastning, utdelning samt stiger i värde.

Vad krävs för att starta ett investmentbolag?

Utöver att starta ett aktiebolag så behöver du ett särskilt tillstånd för att handla med värdepapper inom bolaget.

Vad gör ett investmentbolag?

Ett investmentbolag handlar med värdepapper i syfte att ge avkastning.

Hur analyserar man ett investmentbolag?

Man kan titta på det samlade värdet av alla tillgångar och se om priset på dessa är högre eller lägre än börsvärdet.

Varför investera i investmentbolag med substansrabatt?

Ett investmentbolag med substansrabatt har en aktiekurs som är lägre än vad den borde vara om man samlar värdet på bolagets innehav.

Hur beskattas investmentbolag?

Investmentbolag beskattas generellt på de utdelningar samt ränteintäkter som man har.

Varför handlas investmentbolag till rabatt?

Det beror bland annat på att ett investmentbolag har en massa kringkostnader, så som kontor och personal, etc. Dessa kostnader subtraheras från innehaven och kvar blir aktiekursen med substansrabatt. Det kan även bero på marknadens tillit och förväntningar till att bolaget kommer att göra ett bra jobb eller inte.

Hur startar man ett investmentbolag?

Man startar ett aktiebolag och i verksamhetsbeskrivningen klargör man att verksamhetens huvudsyssla ska vara att investera i andra bolag.

Investmentbolag substansvärde, substansrabatt och substanspremie

En sak som är ganska viktig att ha koll på när det gäller investmentbolag är vad som kallas för substansvärde, substansrabatt och substanspremie. Detta ger oss information om vad en aktie i ett bolag är värt, respektive vilken kostnad de säljs för. Om det finns en åtskillnad mellan aktiens pris och vad investmentbolaget säljer den för innebär det att aktien handlas till antingen substansrabatt eller substanspremie. Vilket substansvärde ett investmentbolag har är uppgifter som publiceras av bolagen som en del av kvartalsrapporten.

Om investmentbolaget säljer en aktie för ett lägre pris än vad de kostar är det substansrabatt som råder, det vill säga att du köper aktien till ett rabatterat pris. Om investmentbolaget säljer en aktie för ett högre pris än vad de kostar innebär det att man köper aktien med substanspremie, vilket alltså betyder att du betalar en extra premie för aktien – men att aktiens värde inte ökar för att du betalar ett högre pris för den. För att kunna dra nytta av en eventuell hävstångseffekt när man investerar i investmentbolag ska man alltså försöka se till att handla aktier när det råder substansrabatt på dessa.

Investmentbolag utdelning

Historiskt har investmentbolag generellt presterat bättre än exempelvis det svenska börsindexet OMX30. Huruvida detta är allmängiltigt eller gäller på en global nivå är svårare att svara på. Om man jämför investmentbolagsindex med SP500 i USA tycks det inte vara lika tydligt om, eller ens att, investmentbolagsindexet skulle överprestera. Tvärtom tycks det åtminstone i det fallet förhålla sig som att de båda indexen ligger i linje med varandra. Detta skiljer sig dessutom åt mellan olika investmentbolag; vissa tycks ge bättre utdelning medan andra ger sämre eller ingen alls och ligger på minus.

Vad som kommer gälla för svenska investmentbolag på börsen i framtiden är dock ganska oklart. Som med alla investeringar handlar det till stor del om att sprida riskerna och att läsa på om bolagen man beslutar sig för att investera i för att ha så stor inblick som möjligt i vad man ägnar sig åt och hur bolagen fungerar. För vissa är investmentbolag en självklar kategori att investera i, medan andra är mer tveksamma och hellre investerar och sparar i andra former och i andra typer av bolag, aktier och fonder.

Investmentbolag Avanza

På Avanza kan man se de investmentbolag som finns listade på deras index. Det finns både svenska investmentbolag listade, men också bolag med sin hemvist i olika delar i Europa såsom Belgien, Italien, Frankrike och Tyskland. Genom att investera i någon av dessa kan man på ett indirekt sätt köpa in sig i flera av de största bolagen som finns i bland annat Sverige.

Investmentbolag eller fonder?

När det lämpar sig bäst att investera i fonder respektive investmentbolag beror på en mängd olika faktorer. Det fina med investeringar är dessutom att man sällan behöver välja mellan den ena eller den andra investeringsformen, utan kan utan problem investera i lite av varje!

Generellt kan man säga att fonder kan vara bra för långsiktigt sparande och för pengar du inte kan placera på ett annat sätt, som exempelvis premiepensionspengarna. Att investera i fonder kan dessutom vara fördelaktigt om du vill komma åt vissa specifika marknader där det inte går att investera i de underliggande marknaderna direkt. Det kan till exempel handla om att marknaden befinner sig långt bort geografiskt vilket gör det komplicerat att investera på den på andra sätt. Det kan också handla om att fonden investerar i småbolag som är onoterade som även det kan vara en marknad som är svår att nå via andra vägar.

Fonder är ofta stabila att investera i och ger en kontinuerlig utdelning över tid. Du behöver sällan följa fonden i realtid för att se hur den förändras över tid, utan kan använda fonden som en passiv investering. Däremot kan det hända att börsförändringar gör att vissa vill gå ut ur de fonder de sparar i, vilket kan påverka fonden i sig.

Även investmentbolag kan så klart investera i bolag som är onoterade. Det som ofta ses som någonting speciellt för investmentbolag är dock att det i vissa fall går att handla aktier därigenom till ett rabatterat pris. Vissa menar att investmentbolag fungerar som en fond som aktivt förvaltas. Ibland kan det vara mer fördelaktigt att köpa de underliggande aktierna direkt istället för att gå genom ett investmentbolag, däremot kan investmentbolag ibland förstås som en samlad plats för just vissa aktier och aktiebolag som anses vara värda att investera i. Fördelen här är att du inte behöver ägna lika mycket tid på att själv leta upp aktier du gillar, utan om du litar på investmentbolaget i fråga kan det fungera minst lika bra att investera i det istället för i de underliggande aktierna.

Vissa personer anser att investmentbolag är en god investering just för att det innebär en ökad riskspridning, samtidigt som man kan bygga en bra bas i sin portfölj.

Investmentbolag och förvaltningsavgift

Förvaltningsavgiften i investmentbolag är ofta låg, och många anser att den avgift som föreligger utan tvekan är överkomlig med tanke på vad man får ut av sin investering. Kostnaden är ofta jämförbar med väldigt billiga fonder, samtidigt som du kan äga andelar i ett investmentbolag som kan ha en mycket god historia och även goda framtidsutsikter för sin verksamhet. Med tanke på att man i vissa fall kan köpa rabatterade aktier via investmentbolag kan det vara värt att betala förvaltningsavgiften för att få tillgång till detta. Substansrabatten kan många gånger ligga mellan 10 och 20 procent. Substansrabatt är visserligen inte någonting som alltid finns tillgängligt, men när det väl gör det kan det möjliggöra fina investeringar.

Vissa menar på att investmentbolagens historia som har varat i över 100 år indikerar att bolagen vet vad de sysslar med. Detta visar sig bland annat genom hur de organiserar sina portföljer och hur dessa kan förändras successivt. För vissa räcker detta som trygghet för att vilja investera i denna bolagstypen, medan för andra innebär inte detta tillräckliga garantier.

När det gäller förvaltningskostnaden så kan den variera, men generellt brukar den inte ligga över 1,5 procent utan är ofta betydande lägre än så. I vissa fall har den legat runt 0,04 procent, men det vanligaste just nu (januari 2019) tycks vara att den ligger runt 0,5 procent där kostnaderna kan vara både lägre och högre än så.

Hur värderas investmentbolag?

Investmentbolag värderas efter sitt substansvärde. Substansvärde är det värde som gäller för det egna kapitalet. Det egna kapitalet räknas ut på följande sätt:

Tillgångar – skuld = eget kapital

Detta beräknas utifrån bolagets balansräkning fördelat över dess aktieantal. Man utgår i dessa fall alltid från det verkliga värdet snarare än det föreställda värdet. Av den anledningen kan det innebära att substansvärdet kan skilja sig från det kapital som finns angivet i årsredovisningarna.

Utländska investmentbolag

Investmentbolag, och investmentliknande bolag, finns runtom i flera delar av världen. Det är vanligt  förekommande i Norden, men också andra delar av Europa och i Nordamerika. Anledningen till att investera i utländska investmentbolag kan förstås på samma sätt som när det gäller investeringar i svenska sådana: ökad riskspridning innebär att investeringarna kan bli säkrare. Genom att bredda sina investeringar från exempelvis Sverige till fler delar av världen kan också riskspridningen öka ytterligare.

De investmentbolag som finns runtom i världen drivs ofta av oerhört kompetenta personer som är måna om att bolaget går så bra som möjligt. Av den anledningen brukar det också investeras i bolag som kommer gynna verksamheten på längre sikt och inte bara tillfälligt.

Precis som i Sverige så förekommer aktier till ett rabatterat pris hos även utländska investmentbolag, vilket kan innebära att man kan göra goda investeringar. Rabatten ligger här vanligtvis mellan 5 och 20 procent, men kan i vissa fall öka väldigt drastiskt. Ett misstag som kan göras då är att tro att det är någonting positivt med en plötslig och hög rabattering, men många gånger kan det vara tvärtom och innebära en stor risk och är någonting som rekommenderas att man avstår ifrån, då det ofta kan betyda att aktierna är på väg att falla eller att någonting drastiskt kommer ske med aktiebolaget i fråga. Oavsett till vilken kostnad aktier säljs via ett investmentbolag gör man alltid bäst i att läsa på om aktiebolagen som de investerar i.

Investmentbolag i USA

I USA leds många investmentbolag av Berkshire Hathaway där bland annat Warren Buffet och Charlie Munger är kända profiler. Det finns också investmentbolag som drivs av investmentbanker och liknande. Investmentbolagen i USA och i Sverige kan sägas jobba på samma sätt, med samma affärsidé som utgångspunkt: att äga aktier i andra aktiebolag. Investmentbanker fungerar lite annorlunda. De gemensamma dragen är att även investmentbanker förmedlar och vidarebefordrar finansiella tillgångar av olika slag. De handlar dock oftare med värdepapper, och inte enbart aktier, samt hjälper sina kunder genom rådgivning. Om ett bolag vill bli noterat på börsen kan en investmentbank hjälpa till med detta.

Det finns en mängd olika investmentbolag i både USA och i Kanada, och det kan ofta vara en god idé att ha några investmentbolag som en del i sin portfölj. Investmentbolag kan fungera på lite olika sätt, men det är ofta de som jobbar långsiktigt som är säkrast att investera i. Ju mer du lyckas bredda din portfölj desto större kommer dess diversifiering också att bli.

Sammanfattning

Investmentbolag fungerar genom att investera i aktier i andra aktiebolag. På så sätt kan investmentbolagen ägna sig åt finansiell förvaltning av andra bolag, samtidigt som de kan bidra till att aktiebolagen utvecklas. Att investera i investmentbolag innebär en ökad spridning och diversifiering av ens portfölj. Investmentbolag finns både nationellt och internationellt, men de baseras ofta på samma eller en liknande idé. På Avanza finns det framför allt två index där investmentbolag listas som kan vara bra att känna till: NOMXINICSEKNI och SIXRXFIIF. På dessa index listas de mest omsatta investmentbolagen.

Tre saker som är bra att ha koll på när det kommer till investmentbolag är substansvärde, substansrabatt och substanspremie – vilket kort sagt kan beskrivas som investmentbolagets värde på det egna kapitalet samt till vilket pris de säljer aktier, om det är till ett rabatterat pris eller om man betalar en extra premie för aktien.